Уведомление за поверителност

Дата: 25 юли 2022 г.

Добре дошли на: https://us4bg.org/bg/digital-marketing-fellowship-program-2-0/ („Целева Страница/Страницата“), разработена за целите на второто издание на Стипендиантска програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“ на Фондация „Америка за България“ („Програмата“). Моля, имайте предвид, че настоящото Уведомление е предназначено да информира кандидатите за участие и избраните стипендианти за начина, по който Фондацията ще обработва техните лични данни в рамките на Програмата. Моля, запознайте се и с общата Политика за поверителност на Фондация „Америка за България“, достъпна на www.us4bg.org  („Официална интернет страница“), която съдържа подробна информация за начина, по който Фондацията обработва лични данни на потребители на нейните страници.

Какви лични данни обработваме за Вас и защо?

Фондацията ще обработва личните данни на кандидатите и участници в Програмата в съответствие с приложимото законодателство, водещите принципи, ценности и етични правила, обявени на нашата Официална интернет страница.

За да кандидатствате по Програмата, трябва да попълните задължителните полета за кандидатстване на Страницата, където от Вас се изисква да предоставите определена лична информация, а именно: идентификационни данни (име и фамилия), данни за контакт (имейл и телефон), информация относно Вашето образование, опит и предпочитания в сферата на дигиталния маркетинг, както и кратко видео с Вас (вкл. данни за образ и глас), в което да споделите очакванията си към Програмата. Тези данни са ни необходими, за да разгледаме и оценим кандидатурата Ви и да обезпечим по-нататъшното Ви участие в Програмата, включително за да Ви предоставим възможност да се възползвате от индивидуална менторска подкрепа по време на стажа Ви, да вземете участие в лекции и уебинари с избрани професионалисти в бранша, както и други дейности, свързани с Вашето продължаващо обучение, които ще бъдат организирани и осигурени в рамките на и за целите на Програмата.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана и оценена съгласно обявените критерии в описанието на Програмата от жури, състоящо се от екипа на Фондацията и външни експерти – наши партньори, доказали се професионалисти в сферата на дигиталния маркетинг. Ако кандидатурата Ви бъде оценена сред най-добрите, Вие ще бъдете поканен/а за участие във втория етап на селекцията – събеседване с журито, както е посочено в описанието на Програмата. Събеседването ще се проведе под формата на онлайн интервю посредством платформа за видео разговори (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet), осигуряваща надеждна и защитена видео-конферентна връзка. Имайте предвид, че за успешното провеждане на този етап от селекцията се изисква Вашето активно участие чрез видеокамера, микрофон, чат и личните данни (име, имейл, изображение, глас), които ни предоставяте в рамките на интервюто, ще се обработват от журито единствено с цел оценка на Вашето представяне в процеса по кандидатстване. Фондацията ще използва посочения от Вас имейл адрес, за да Ви информира за резултата от оценката на Вашата кандидатура.

Имайте предвид, че за да можем да проведем добросъвестно и прозрачно избора на стипендианти по Програмата, ще публикуваме имената на одобрените кандидати на Официалната интернет страница, на Целевата страница на Програмата, в месечния бюлетин на Фондацията, както и в профилите ни в социалните мрежи (Facebook, Instagram, LinkedIn). За целите на популяризирането на Програмата Фондацията може да създава снимки и/или видео материали с Ваше изображение, свързани с и илюстриращи участието Ви в нея, които могат да бъдат публикувани в посочените по-горе канали за комуникация, както и на интернет страница, която ще бъде специално разработена за целите на стипендиантска програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“.

В допълнение, Фондацията може да обработва Ваши лични данни (име, имейл адрес), за да  Ви покани да се включите в затворена група (например Basecamp, Facebook, др.), с цел да Ви предостави възможност за комуникация с другите одобрени участници в Програмата, с менторите и лекторите, избрани от Бюрото за интерактивна реклама, представители на организациите, в които ще се провежда стажа Ви. Затворената група ще се използва за обмяна на опит и идеи между участниците в групата и получаване на професионална подкрепа за успешното изпълнение на стажа Ви по Програмата.

За да можем да предоставим стипендията по Програмата, от избраните стипендианти ще се изисква да предоставят допълнителни лични данни за целите на сключване на договор и ежемесечно изплащане на сумите за стипендия, в т.ч. имена, ЕГН, данни от лична карта/ паспорт, адрес, както и детайли за банкова сметка.

С кого споделяме Вашите лични данни?

За цялостната реализация на Програмата Фондация „Америка за България“ си партнира с неправителствени организации, където избраните стипендианти по Програмата полагат стажа си. Също така основен партньор на Фондацията по Програмата е Бюрото за интерактивна реклама (IAB България) – организация, която има основната роля да осигури индивидуална менторска подкрепа от доказани специалисти в сферата на дигиталния маркетинг, които да подпомагат участниците в Програмата, и да покани лектори-професионалисти в бранша, които да участват в уебинарите и теоретичните сесии, организирани от IAB България. В допълнение Вашите данни могат да бъдат предоставени на трети лица – наши партньори и доставчици на услуги за целите на организиране и провеждане на отделните теоретични сесии, уебинари, събития и срещи по време на стажа Ви, за целите на организиране на пътувания и хотелско настаняване на участниците в Програмата, за целите на извършване на анализ и оценка на резултатите от Програмата посредством изпращане на анкета или друг вид проучване. Тези организации обработват лични данни за и от Вас по време на и във връзка със съответната дейност, която осъществяват в рамките на Програмата. Ние не контролираме използването на личната Ви информация от тези организации. Насърчаваме Ви да се запознаете с техните политики за поверителност, както и с практиките им по отношение на личните данни.

Фондацията може да разкрие Вашите данни на компетентните органи, когато това се изисква по закон, както и с цел предотвратяване и разкриване на измами и злоупотреби.

Вашите Права

Право да бъдете информирани

 

Фондацията публикува това Уведомление, за да Ви информира за начина, по който обработва личните Ви данни в качеството Ви на кандидат и стипендиант по Програмата.

Право на достъп

 

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас, ако желаете да разберете повече за личните данни, които обработваме, отнасящи се до Вас, и за колко време ги съхраняваме.

Право на коригиране

 

Ако информацията, която съхраняваме за Вас, е неточна или непълна, имате право да поискате от нас да я коригираме. Ако тази информация е била разкрита на трето лице, тогава ние ще поискаме от него също да я коригира.

Право на изтриване

 

Ако желаете да изтрием личните данни, които сте ни предоставили, и нямаме законово основание да продължим да ги обработваме и съхраняваме, по Ваше искане ние ще ги изтрием.

Право на ограничаване на обработването

 

Вие можете да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни. Това означава, че Вие ни разрешавате да съхраняваме личните Ви данни, но не и да ги използваме.

Право на преносимост на данните

 

Ще Ви позволим да получите и използвате повторно Вашите лични данни за собствена нужда по безопасен и сигурен начин, без това да засяга тяхната използваемост. Това право важи само за лични данни, които сте ни предоставили и обработваме с автоматизирани средства въз основа на съгласие или за целите на изпълнение на договор между нас.

Право на възражение

 

Имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни за определени цели. Ако желаете да възразите, моля свържете се с нас.

Право на оттегляне на съгласието

 

Ако сте дали съгласието си да използваме Ваши данни, но по-късно сте променили решението си, имате право да оттеглите даденото съгласие по всяко време. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на Вашите лични данни въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето.

Право на жалба до надзорен орган / правна защита

 

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, ако считате, че не сме отговорили на исканията Ви за разрешаване на проблем. Можете да отнесете претенциите си и до компетентния съд.

Горните права не са абсолютни и ние може да не се съобразим с Ваше искане за упражняване на права, ако същото е неоснователно. Във всички случи ще отговорим на исканията Ви в законоустановените срокове. Моля да имате предвид, че преди да отговорим на Ваше искане за упражняване на права, може да поискаме от Вас да удостоверите самоличността си, за да не допуснем неразрешено разкриване на данни на трети лица.

Изменение на настоящото Уведомление

Това Уведомление влиза в сила от датата, посочена в него, и ще бъде валидно до приемането на бъдещи промени, които ще се прилагат веднага след публикуването им на Страницата.

Запазваме си правото да актуализираме и променяме Уведомлението по всяко време, като препоръчваме периодично да следите за такива актуализации. Ако промените в Уведомлението са съществени, ние ще Ви уведомим за тях по подходящ начин.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или желаете да упражните правата си, посочени в настоящото Уведомление,  можете да се свържете с нас на: [email protected].