Уведомление за поверителност

Дата: 1 август 2023 г.

Добре дошли на: https://us4bg.org/bg/muse-academy/ („Целева Страница/Страницата“), разработена за целите на Академия Муза – серия от семинари за обучение на експерти от българските музеи и галерии („Академията“). Настоящото Уведомление за поверителност („Уведомлението“) е изготвено за целите на Академията, насочена към професионалисти и експерти, ангажирани и/или работещи в сферата на музейното изкуство, организирана и провеждана от Фондация „Америка за България“ („Фондацията“, „ние“). Уведомлението е предназначено да Ви информира как обработваме Вашите лични данни в качеството ви на кандидат и евентуален участник в Академията и свързаните с нея семинари и събития.

Какви лични данни обработваме за Вас и защо?

Фондацията ще обработва личните данни на кандидати и участници в Академията в съответствие с изискванията на приложимото национално и европейско законодателство в сферата на защитата на личните данни, водещите принципи, ценности и етични правила, обявени на нашата интернет страница (www.us4bg.org).

За да кандидатствате трябва да попълните задължителните полета на формуляра за участие, където от Вас се изисква да предоставите определена лична информация, а именно: име и фамилия, длъжност, месторабота, имейл, телефон, адрес за кореспонденция, информация относно Ваши проекти и предишен опит в сферата на културата и музейното изкуство. Тези данни са ни необходими за целите на извършване на адекватна и справедлива оценка на Вашата кандидатура и селекция спрямо критериите за участие, за обезпечаване на по-нататъшното Ви евентуално участие в семинарите в рамките на Академията, както и в други дейности, организирани от Фондацията в рамките на и за целите на Академията.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана от екипа на Фондацията. Ако кандидатурата Ви бъде оценена сред най-добрите, Вие ще бъдете избран да участвате във втория обучителен семинар в рамките на Академия „Муза“. Фондацията ще използва посочения от Вас имейл  адрес и/или телефон, за да Ви информира за резултата от оценката на Вашата кандидатура.

За целите на популяризирането на Академия „Муза“ Фондацията може да създава снимки и/или видео материали с Ваше изображение, свързани с и илюстриращи участието Ви в нея, които могат да бъдат публикувани на интернет страница ни, в месечния е-бюлетин на Фондацията, в профилите ни в социалните мрежи (Facebook, Instagram, LinkedIn).

В допълнение, Фондацията може да обработва Ваши лични данни (име, имейл адрес), за да  Ви покани да се включите в затворена група (например Facebook, Basecamp, др.), с цел да Ви предостави възможност за комуникация с другите участници в Академията. Затворената група ще се използва за обмяна на опит и идеи между участниците в групата и получаване на професионална подкрепа по време на и след участието Ви в Академията.

С кого споделяме Вашите лични данни?

За да обезпечим участието Ви в семинарите в рамките на Академията и за да удовлетворим в максимална степен очакванията Ви, от избраните участници може да се изисква да предоставят допълнителна информация на Фондацията включително лични данни, които ще бъдат обработвани за целите на организиране на Вашия престой в избраното от Фондацията населено място, за хотелско настаняване, за осигуряване на кетъринг/ресторант включително, за да се съобразим с Вашите хранителни предпочитания, за провеждане на обучителните сесии, и др.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица – наши партньори и доставчици на услуги за целите на организиране и провеждане на отделните тематични сесии, семинари, и събития по време на Вашето участие, за целите на организиране на хотелско настаняване на участниците в Академията, за целите на извършване на анализ и оценка на резултатите от Академията посредством изпращане на анкета или друг вид проучване. Тези организации обработват лични данни за и от Вас по време на и във връзка със съответната дейност, която осъществяват в рамките на Академията. Ние не контролираме използването на личната Ви информация от тези организации и Ви съветваме да се запознаете с техните политики за поверителност, както и с практиките им по отношение на личните данни.

Фондацията може да разкрие Вашите данни на компетентните органи, когато това се изисква по закон, както и с цел предотвратяване и разкриване на измами и злоупотреби.

Вашите Права

Право да бъдете информирани

 

Фондацията публикува това Уведомление, за да Ви информира за начина, по който обработва личните Ви данни в качеството Ви на кандидат и участник в Академията.

Право на достъп

 

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас, ако желаете да разберете повече за личните данни, които обработваме, отнасящи се до Вас, и за колко време ги съхраняваме.

Право на коригиране

 

Ако информацията, която съхраняваме за Вас, е неточна или непълна, имате право да поискате от нас да я коригираме. Ако тази информация е била разкрита на трето лице, тогава ние ще поискаме от него също да я коригира.

Право на изтриване

 

Ако желаете да изтрием личните данни, които сте ни предоставили, и нямаме законово основание да продължим да ги обработваме и съхраняваме, по Ваше искане ние ще ги изтрием.

Право на ограничаване на обработването

 

Вие можете да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни. Това означава, че Вие ни разрешавате да съхраняваме личните Ви данни, но не и да ги използваме.

Право на преносимост на данните

 

Ще Ви позволим да получите и използвате повторно Вашите лични данни за собствена нужда по безопасен и сигурен начин, без това да засяга тяхната използваемост. Това право важи само за лични данни, които сте ни предоставили и обработваме с автоматизирани средства въз основа на съгласие или за целите на изпълнение на договор между нас.

Право на възражение

 

Имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни за определени цели. Ако желаете да възразите, моля свържете се с нас.

Право на оттегляне на съгласието

 

Ако сте дали съгласието си да използваме Ваши данни, но по-късно сте променили решението си, имате право да оттеглите даденото съгласие по всяко време. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на Вашите лични данни въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето.

Право на жалба до надзорен орган / правна защита

 

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, ако считате, че не сме отговорили на исканията Ви за разрешаване на проблем. Можете да отнесете претенциите си и до компетентния съд.

Горните права не са абсолютни и ние може да не се съобразим с Ваше искане за упражняване на права, ако същото е неоснователно. Във всички случи ще отговорим на исканията Ви в законоустановените срокове. Моля да имате предвид, че преди да отговорим на Ваше искане за упражняване на права, може да поискаме от Вас да удостоверите самоличността си, за да не допуснем неразрешено разкриване на данни на трети лица.

Изменение на настоящото Уведомление

Това Уведомление влиза в сила от датата, посочена в началото на документа, и е валидно до приемането на евентуални промени в бъдеще. Запазваме си правото да актуализираме и променяме Уведомлението по всяко време като в случай, че промените в него са съществени, ние ще Ви уведомим за тях по подходящ начин.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно настоящото Уведомление или желаете да упражните правата си, посочени по-горе,  можете да се свържете с нас на: [email protected].