Етичен кодекс

Етичните принципи засягат правните и етични норми, отнасящи се до Фондация „Америка за България”, нейните директори, служители, консултанти и други партньори, всички страни в делови взаимоотношения с нея, институции, на които тя предоставя финансиране и всички останали трети страни, с които Фондацията е в делови взаимоотношения (“Трети страни”).

1.

Фондацията и Третите страни поемат отговорност да спазват всички закони, действащи в САЩ, в Република България и във всички останали страни, в които те оперират и в работата си да се ръководят от най-високи етични принципи.


2.

По всички въпроси, засягащи Фондацията, тя и Третите страни ще избягват както възникването на конфликт на интереси, така и проявата на непристойно поведение.

a. Всички служители на Фондацията са длъжни да информират прекия си ръководител при наличието на какъвто и да било интерес oт тяхна страна към грант, субсидия или друга форма на финансиране, или при наличието на връзка с кандидати или получатели на грантове, които се обсъждат от Фондацията. В тези случаи въпросните служители не могат да участват във вземането на решения, свързани с тях.

б. Директорите и служителите не могат да участват във вземането на решения на Фондацията за предоставяне на грантове или субсидии на институции или личности, с които директорите или служителите водят преговори за наемане на работа.

в. Кандидатите за финансиране от Фондацията са длъжни да съобщят за наличието на връзки със служители или директори на Фондацията или със свързани с нея институции или фирми. Служителите на Фондацията следва да изискват разкриването на подобни връзки във формуляра за кандидатстване за предоставяне на грант от Фондацията.


3.

Фондацията или Третите страни не могат да използват с цел финансово или друг вид облагодетелстване поверителна информация, до която имат достъп поради естеството на своята позиция или оношенията си с Фондацията.


4.

Политиката на Фондацията не позволява нито тя, нито директорите, служителите, консултантите и партньорите й да приемат парични или предметни подаръци, надвишаващи номинална стойност, от каквато и да е страна, която е в дарителски или бизнес отношения с Фондацията или има намерение да установи такива. Получените подаръци, които са несъвместими с политиката на Фондацията, трябва да се върнат на дарителя. Директорите, служителите, консултантите и партньорите на Фондацията, които получат такива подаръци, трябва да съобщят за тях и да ги върнат.


5.

В случаите, отнасящи се до Фондацията, нито тя, нито Трети страни, могат без предварителното одобрение на Съвета на директорите или на Президента на Фондацията, да извършват заплащане на суми над 100 евро, (с изключение на възнаграждение за услуга или съвет, предоставени на Фондацията, чиято стойност е в рамките на обичайното възнаграждение за подобен вид услуги или съвети), нито да предлагат парични подаръци, развлекателни пакети, обяди, пътувания и други на държавни служители на национално, щатско или местно ниво в САЩ, България и в други страни.


6.

Всички служители на Фондацията са длъжни да информират за сумата и произхода на приходите, получени от други, различни от Фондацията страни, (включващи лекторски възнаграждения, хонорари, комисионни и друг вид източници за придобиване на средства) за всякаква дейност на тези страни, свързана или близка по характер с дейността на Фондацията.


7.

Ако директор, служител на Фондацията или Трета страна се колебаят дали дадено тяхно поведение е незаконно или непристойно или би могло да бъде причина за конфликт на интереси, да доведе до възникване на подобни въпроси или да остави впечатление за непристойно поведение, то същите следва да се консултират с Президента на Фондацията.


8.

Ако директор, служител на Фондацията или Трета страна имат етични притеснения, свързани с възможни нарушения на Етичните принципи на Фондацията, на закони или наредби, както и в случай на счетоводни и одиторски въпроси, на възможни измами или други корпоративни нарушения, то същите следва да се консултират с Президента на Фондацията или алтернативно могат да се свържат директно с Председателя на Одитния комитет на Фондацията – господин Кенет Вандер Уийл на имейл адрес [email protected] или госпожа Гейл Байски, председател на Борда на директорите на Фондацията и член на Одитния комитет на имейл адрес [email protected].


Цялата комуникация, свързана с етичните съображения, ще бъде третирана като конфиденциална и ще бъде незабавно разгледана.