Tourism_Development

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти по програма „Развитие на туризма в Северозападна България“

Цел

С настоящия конкурс за финансиране на проекти по програма „Развитие на туризма в Северозападна България“, Фондация „Америка за България“ търси проектни предложения, които да допринесат за развитието на Северозападна България като привлекателна туристическа дестинация с активни и жизнени местни общности.

Мисията на Фондация „Америка за България“ в областта „Културно-исторически и природен туризъм“

България е известна предимно със своите черноморски и ски курорти, но нейните уникални културни и природни забележителности имат значителен потенциал да привличат местни и международни туристи. Ето защо Фондация „Америка за България“ търси възможности за развитие на културни и природни обекти, да подпомага местни общности, да създават незабравими туристически преживявания, да подобряват своя имидж и да предлагат продуктите си на туристическите пазари. Развитието на този тип туризъм сплотява и вдъхва живот на общностите и допринася за развитието на местната икономика.

Подкрепяме инициативи, които:

 • Насърчават развитието на туризма. Чрез обединените усилия на частния сектор, местните власти и общностите, Фондация „Америка за България“ работи за развитието на устойчив културен и природен туризъм.
 • Допринасят за подобряване на качеството на живот на местните общности и намаляват обезлюдяването.

Кандидатствай за финансиране

Поканата е отворена към кандидати от цялата страна, но предложените проектни дейности трябва да се осъществяват на територията на поне една община от областите Видин, Враца или Монтана. Проектите на организации, които са регистрирани или осъществяват своята досегашна дейност в поне една община от трите области, ще имат предимство.

Допустими кандидати са всички юридически лица, регистрирани в България със следния профил – туристически асоциации, агенции, тур оператори, собственици на хотели, малки и средни бизнеси, които предлагат туристически продукти и услуги, национални и природни паркове, музеи, галерии, читалища, неправителствени организации и консорциуми от организации. В случай, че кандидатурата е от обединение от партньори, изрично трябва да се спомене коя ще бъде водещата организация, която ще отговаря за управлението и отчитането на дейностите.

 • Имат ясно поставени цели, целеви групи и очаквани резултати.
 • Развиват нови, оригинални за местния контекст, туристически продукти, услуги и преживявания, или доусъвършенстват съществуващи такива.
 • Съобразени с даденостите на региона и нуждите на целевите групи.
 • Засилват туристическия поток към Северозападна България (увеличен брой туристи, нощувки, похарчени средства от турист).
 • Водят до увеличаване на работните места в туристическия сектор за местните жители и стимулират икономическите дейности в региона.
 • Показват ясно как предложените продукти, услуги и преживявания ще продължат да съществуват и след проекта.
 • Имат реалистичен бюджет и показват ефективно разходване на средствата.
 • Показват капацитет и предишен опит на кандидатите в осъществяването на продукти, услуги и преживявания в сферата на туризма, особено в Северозападния регион.

Размерът на финансирането на одобрен проект е от 5 000 до 15 000 лв. Проектите трябва да се реализират и всички разходи да бъдат направени в рамките на две години след подписване на договора за дарение.

Изискването към кандидатите е да осигурят минимум 20% от общото финансиране на проекта. Например: ако бюджетът на проекта е 18 000 лв., кандидатът трябва да набави най-малко 3 000 лв. (20% от общия бюджет) и може да кандидатства за максималния размер от 15 000 лв. Допълнителното финансиране може да бъде набавено с лични средства на кандидата, от други източници или в натура. Кандидатите могат да използват максимум 10% от търсеното финансиране за административни разходи. Останалите 90% трябва да се използват за покриване на преките разходи по проекта.

Приемливи разходи:

 • Преки разходи, осигуряващи успешното реализиране на проекта – материали, екипировка, разходи за наем и други (90%)
 • Административни разходи. Организационни и други дейности по управлението на проекта – заплати на екипа, пряко зает с реализацията на проекта, квалификационни курсове и др. (10%)
 • Приключенски дейности на открито, които привличат туристи и генерират приходи за местната икономика (пешеходни и вело турове, катерене, езда, наблюдение на птици, разходки с лодки и каяк, и др.)
 • Продукти и услуги, създадени за индивидуални групи туристи, спрямо техните изисквания, които предлагат незабравимо преживяване (винени, кулинарни и занаятчийски турове, доброволчески туризъм и др.)
 • Малки инфраструктурни дейности, като например почистване на пътеки, информационни табла, леки конструкции, които не вредят на природата, обезопасени са, не застрашават здравето на туристите и не са основната дейност на проекта.
 • Разходи за квалификационни курсове и други пряко свързани с основната дейност на проекта.
 • Фестивали, пазари, базари, събития свързани с приключенския туризъм.
 • Дейности, свързани с политическа или партийна дейност
 • Закупуване на земя и сгради
 • Закупуване на моторни превозни средства
 • Строителство, ремонт и обзавеждане на сгради
 • Закупуване на компютри, софтуери, принтери и мобилни телефони
 • Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали), без да са свързани и в подкрепа на дейности по проекта
 • Всякакви други дейности, които не са пряко свързани с проекта

Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат избрани от Фондация „Америка за България“ въз основа на съответствие с критериите, посочени в раздел „Как изглеждат успешните проекти?“

След приключване на проекта, одобрените кандидати трябва да попълнят описателен и финансов отчет, и да предоставят копия от всички разходни документи (договори, фактури, касови бележки).

След като Фондация „Америка за България“ обяви одобрените проекти, Фондацията ще сключи договор с организацията, чийто проект е одобрен, и ще ѝ преведе средствата по банков път. След приключване на проекта, организацията трябва да предостави отчет за извършените дейности и направените разходи (описателен и финансов, като предостави и копия от всички разходни документи – договори, фактури, касови бележки и т.н.)

Краен срок за подаване на уточняващи въпроси:30/06/2020
Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси:3/07/2020
Краен срок за кандидатстване:15/07/2020
Селекция на успешни кандидатури и тяхното обявяване на сайта:31/07/2020
Писмено уведомяване на неуспешните кандидати:31/07/2020
Подаване на детайлна форма за следене на резултатите (изпраща се допълнително до одобрените кандидати)7/08/2020

Информация за организацията

Данни за проекта

Финансиране

*Всички суми трябва да бъдат посочени в лева.

Описание на проекта

Резултати

Устойчивост

Информация за кандидата и партньорите (ако има такива)

Допълнителна информация

Можете да приложите бизнес план, снимки и др. допълнителни документи.

Най-често задавани въпроси и отговори

В: С колко проекта може да кандидатства една организация?

О: Няма ограничение за броя на постъпилите проекти от една кандидатстваща организация, стига те да отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. 


 

В: Има ли разпределение на финансирането по области?

О: Няма разпределение на финансирането по областите Видин, Враца, Монтана. Одобрението за финансиране на проектите зависи от качеството на проектните предложения и доколко те отговарят на изискванията на конкурса.


 

В: Могат ли да кандидатстват микро бизнеси?

О: Да, поканата за конкурса е отворена и към микро бизнеси.


 

В: Как се удостоверява партньорство с друга организация или в рамките на консорциум?

О: Доказването на партньорство става чрез писмо за подкрепа и/или договор за партньорство. Партньорство трябва да е не само „на хартия“, а с желанието  и активното участие на местния партньор. Целта е да се подкрепят местните общности и местният капацитет.


 

В: Равностойно ли е участието на софийска организация с местен партньор/община от Видин, Враца или Монтана ИЛИ е по-добре водещата кандидатстваща организация да бъде местно юридическо лице с партньор софийската организация?

О: И двата подхода са еднакво приемливи и зависят от цялостната концепция, която предлагате. Целта на конкурса е да се стимулира развитието на капацитета на местни организации, които предлагат туристически продукти, услуги и/или преживявания в една от трите области Видин, Враца, Монтана.


 

В: Могат ли част от дейностите да се осъществяват извън трите области Видин, Враца и Монтана?

О: Няма ограничение проектите да излизат извън границите на трите области Видин, Враца и Монтана, но средствата, които Фондация „Америка за България“ ще предостави по този конкурс трябва да бъдат разходвани за дейности, реализирани на територията на поне една от трите области – Видин, Враца, Монтана.

В: Общини могат ли да кандидатстват?

О: Конкурсът не е отворен за общини, но те биха могли да допринесат финансово към проект, с който дадена организация кандидатства, като покрият напълно или частично процентното самоучастие на кандидатстващата организация.


 

В: Може ли да се набави по-голям процент допълнително финансиране към проекта?

О: Няма ограничения за размера на допълнителното финансиране. Изискването е минимално осигуреното самофинансиране да е 20%, но няма таван за по-голям процент допълнително финансиране (самофинансиране или друго финансиране).


 

В: Дайте примери за типовете допустимо съфинансиране в натура и разяснете дали част от положеният труд от екипа, който ще реализира проекта, и която част няма да бъде заплатена чрез бюджета на проекта, може да се счете за принос в натура.

О: Да, доброволен труд за реализация на проекта се приема като собствено финансиране в натура. Собственото финансиране, включително и това в натура, трябва да бъде направено в периода на подписания договор. Разходи и/ или труд, положени преди одобрение на проекта и подписване на договор за финансиране, не се признават като собствен принос.


 

В: Може ли разходите да включват заплати за служители на организацията?

О: Да, възнаграждения (по трудово и/ или извънтрудово правоотношение) за хора, които ще работят за реализация на проекта, са допустими като част от административните разходи. Това могат да бъдат и настоящи служители на кандидата. Максималният размер на всички административни разходи трябва да е до 10% от бюджета.


 

В: Как се третира ДДС при бюджетирането на проекта? Включен ли е в общата сума на финансиране, която Фондация „Америка за България“ предоставя?

О: Възможният размер на финансирането за одобрен проект е от 5 000 до 15 000 лв., като финансирането включва разходите с ДДС.  

В: Какъв е времевият период, в който трябва да се реализират проектите?

О: Всички дейности и разходи по проекта трябва да бъдат реализирани в рамките на две години от подписването на договора за финансиране. Но самите проекти не е необходимо да имат краен срок. Висока оценка ще бъде дадена на проекти, които имат ясен и реалистичен план за устойчивост.  Препоръчително е кандидатите да помислят за бизнес план, въвеждане на такси, платени услуги и начини за поддръжка и надграждане на проектите в дългосрочен план. 


 

В: Още със самото кандидатстване ли трябва да се приложи бизнес план?

О: Не е задължително, но, ако има такъв, то той би бил от полза при оценяването на устойчивостта на проекта.


 

В: Може ли финансирането, което предоставяте, да включва разходи за маркетинг и реклама?

О: Допустими са, ако са част от цялостна концепция за предоставяне на туристически продукт, услуга или преживяване, които привличат туристи и генерират приходи за местната икономика. Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали, уеб портали или концепции за онлайн маркетинг) са допустими само ако са свързани и в подкрепа на основните дейности по проекта.


 

В: Колко точно проекта ще бъдат финансирани?

О: Броят на одобрените проекти зависи от качеството на проектите и доколко те отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. Одобрените проекти ще бъдат обявени на страницата на конкурса.


 

В: Може ли чуждестранен туроператор или туристическа агенция да е партньор в един кандидатстващ проект към Фондацията?

О: Да, такова партньорство е допустимо, но водещата организация, с която Фондация „Америка за България“ ще сключи договор за финансиране, трябва да е регистрирано в България юридическо лице. Българското юридическо лице ще поеме всички договорни задължения и отговорността за реализиране на проекта. В допълнение, партньорството трябва да бъде доказано с писмо за подкрепа или договор между двете страни.


 

В: Задължително ли е да бъдат осигурени работни места с проекта?

О: Не е задължително, но една от основните цели на конкурса е проектите да допринесат за развитието на местната икономика и общности.


 

В: Може ли част от средствата да се използват за провеждането на спектакли извън страната, отново с рекламна цел и привличане на чуждестранни туристи за Северозападна България. Букурещ, например?

О: Целта на настоящия конкурс е да допринесе за развитието на Северозападна България като привлекателна туристическа дестинация с активни и жизнени местни общности и да подкрепи местния капацитет и общности.


 

В: На какъв език трябва да се попълни формулярът за кандидатстване?

О: На български език.


 

В: Може ли проектът да се реализира на територията на поне една от областите (Видин, Враца и Монтана), но част от проектните дейности да се извършват извън тези три области?

О: Да, но финансирането от Фондация „Америка за България“ ще бъде само за дейности, които се осъществяват в поне една от трите области Видин, Враца и Монтана.


 

В: Какви са критериите за оценка на проектите и каква е тежестта им? Кои са критериите, които имат най-голяма тежест при оценка на проектните предложения?

О: Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат избрани от Фондация „Америка за България“ въз основа на съответствие със следните критерии, които имат еднаква тежест:

Цели и целеви групи. Проектите предложения трябва да имат ясно дефинирани цели, целеви групи и очаквани резултати.

Дейности. Проектите трябва да развиват нови, оригинални за местния контекст, туристически продукти, услуги и преживявания, или да доусъвършенстват съществуващи такива. Дейностите трябва да са съобразени с даденостите на региона и нуждите на целевите групи.

Очаквани резултати от проекта. Проектът трябва да допринася за засилване на туристическия поток към Северозападна България и да има положително въздействие върху развитието на местната икономика (увеличен брой туристи, нощувки в места за настаняване, похарчени средства от турист, увеличаване на работните места в туристическия сектор за местните жители и т.н.).

Устойчивост. Кандидатстващата организация трябва да има визия как предложените продукти, услуги и преживявания ще продължат да съществуват и след като подкрепата от Фондация „Америка за България“ приключи.

Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и предполага ефикасно разходване на средствата.

Институционален капацитет на кандидатстващата организация. Предишен опит в осъществяването на продукти, услуги и преживявания в сферата на туризма, особено в Северозападна България, е предимство.

Уебинар от 3 юли 2020 г.
Въпроси и отговори за конкурса

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля пишете ни на tourism@us4bg.org