Благоприятна бизнес среда

Върховенство на правото и прозрачните и отчетни  публични институции имат съществен принос за развитието на жизнен  частен сектор и растеж на  чуждестранните инвестиции. Успешното развитие на  бизнесa  в България изисква справедливо и последователно прилагане на законите за създаване на среда, в която всички компании имат равни възможности за конкуренция и растеж.

ЦЕЛ: Среда, в която всички бизнеси имат справедлив и равен шанс да се конкурират и да успеят.

Подкрепяме инициативи, които:

  • Подобряват правната среда. За да се повиши доверието на частния сектор и обществеността в съдебната система, съдилищата, прокуратурите и правоприлагащите органи трябва да прилагат законите честно и справедливо. Подкрепяме програми, които спомагат за повишаване на професионализма в съдебната система на България.
 
  • Насърчават прозрачността на държавните институции. Прозрачността на публичните разходи и отчетността на публичните институции доказано възпират корупцията. Подкрепяме програми, насочени към противодействие на корупцията и увеличаване на отчетността и прозрачността в обществения живот.
 
  • Подкрепят независимите медии. Свободният поток на информация и идеи създава среда, в която частният сектор може да процъфтява. Подкрепяме медии и журналисти, които се придържат към високи етични и професионални стандарти и създават  среда, благоприятна за свободата на изразяване и плурализма на мнения. Фондацията си партнира с български организации и професионалисти, които отстояват надеждността на информацията, предоставяна от медиите; на дебата, основан на факти; и се противопоставят на опитите за манипулация на информацията.
 
  • Повишават гражданската активност. Високото ниво на гражданска активност подкрепя растежа на частния сектор, тъй като жизненото гражданско общество изисква качествени публични услуги, които допринасят за развитието и задържането на човешкия капитал, от който бизнесът се нуждае. Подкрепяме развитието на граждански организации и насърчаваме културата на дарителство и доброволчество.
 
Business Enabling Environment