Търсене
Close this search box.

Какво научи светът от българските учители

Академия лидери в образованието. Снимка Юлиян Христов

Професионалното развитие на учителите е в основата на разработените от Фондация „Америка за България“ образователни програми. Този фокус отчита динамичния характер на предизвикателствата в класната стая, както и необходимостта учителите непрекъснато да анализират и подобряват работата си, за да подготвят своите ученици за работните места на бъдещето.

Програми като „Академия за лидери в образованието“, разработена в сътрудничество с Колежа „Банк Стрийт“ в Ню Йорк, Педагогическия факултет към Колумбийския университет и Пловдивския университет, запознават българските учители с понятия като професионални учещи общности и социално и емоционално учене, насърчават създаването на обучителни материали чрез сътрудничество и насочват използването на дигитални технологии в подкрепа на ученето.

Въздействието на тези програми е все по-осезаемо в цялата образователна система в България – екипен подход в управлението на училищата, по-мотивирани учители, които с желание въвеждат нови практики в работата си, и ученици, по-подготвени да се справят с проблеми от реалния живот. Изграждането на национална мрежа за подкрепа на учители, както и промените в националните образователни политики, са още едно доказателство за обхвата на въздействие на програмите.

Успехът на образователните инициативи на Фондацията е признат от Learning Forward – водеща световна асоциация в областта на професионалното развитие на учителите. Тазгодишната конференция на асоциацията, проведена през декември 2019 г. в Сейт Луиз, в САЩ, събира близо 3500 образователни специалисти от САЩ и седем държави от Азия, Европа и Южна Америка и включва стотици сесии, посветени на професионалното развитие на образователните специалисти.

Наталия Митева, програмен директор „Добро образование и работни умения“ във Фондацията, и Кайл С. Хейвър, коуч по лидерство в Колежа „Банк Стрийт“, бяха поканени да представят успешното българо-американско сътрудничество в образователната сфера на конференция в САЩ, в която взеха участие над 3500 училищни директори, учители и специалисти в сферата на образованието от САЩ и света.

Кайл Хейвър е професионалист с над 30 години опит в образователната система на Ню Йорк, като последните петнадесет години участва в разработването на образователни политики и програми за професионално развитие на училищни екипи за Департамента по образование на Ню Йорк (еквивалент на Министерството на образованието и науката в България).

В това интервю за бюлетина на Фондация „Америка за България“ Наталия Митева и Кайл Хейвър разказват защо подкрепата както за децата, така и за възрастните е ключова за развитието на българските училища.

Какво представлява професионално развитие за учители и не трябва ли те да влизат в класните стаи вече подготвени да се справят с образователните предизвикателства пред младите?

Кайл С. Хейвър: Въпреки че за някои професията на учителите се свежда до определен набор от заучени техники на преподаване, които след като бъдат усвоени, остават непроменени за цял живот, за други като мен преподаването и лидерството изискват по-сложни умения, които с времето продължават да се развиват и усъвършенстват. Ние разглеждаме преподаването като техническа и артистична професия в едно, която се простира отвъд придобиването на умения. Според концепцията на Колежа „Банк Стрийт“ за „взаимодействие, основано на етапите на развитие“, действията и решенията на учителите в класната стая се базират на непрекъснатото взаимодействие между специализираните знания, които те притежават, и текущото оценяване, на което са подложени.

Професионалното развитие е част от дълъг процес, който се развива с времето. Важно е учителите и директорите да придобият умения за учене, да могат да интегрират нови технологии и методики в учебния процес, да намират иновативни начини за ангажиране на учениците и общността във форми на задълбочено учене. Предизвикателството пред програмите за професионално развитие се състои в разработването на система за непрекъсната подкрепа на учителите и училищните директори.

Академия лидери в образованието. Снимка Юлиян Христов

Наталия Митева: Една образователна система е толкова добра, колкото и нейните учители. През 2012 г., когато Фондацията стартира своята дейност в областта, определихме работата с учителите като ключов фактор за подобряване на качеството на българското образование. С времето осъзнахме, че заемащите ръководни длъжности в училищата, а и в цялата образователна система, също са важни за постигане на добри образователни резултати. Така разработихме програми за училищни директори и технологични специалисти, чиято роля е ключова за нашия дългосрочен ангажимент да помагаме на училищата да посрещат потребностите на учащите днес.

Учителите и училищните директори се нуждаят от цялата подкрепа, която могат да получат, за да помогнат на учениците да подобрят образователните си резултати в един забързан, свръхтехнологичен, взискателен свят. Днес учителите имат много роли в класната стая – те работят с учениците по тяхното личностно развитие и комуникационни умения; разкриват пред тях нови професионални възможности; помагат им да придобият нужните знания и умения, за да покрият образователните стандарти, като се съобразяват и с индивидуалните им учебни потребности. Нито една друга професия не е толкова значима за изграждането на бъдещето на една нация. И в този смисъл, учителите трябва да продължават да учат през целия си живот. За Фондация „Америка за България“ инвестициите в развитието на учителите е от съществено значение за развитието на човешкия капитал в България, който ще доведе до икономически растеж в частния сектор.

Как се гради програма за професионално развитие на учители?

Н.М.: Започнахме през 2012 г. с 20 учители, като прибавяхме нова група всяка следваща година. През 2015 г. стартирахме програмата за училищни директори, а през 2016 г. програмата за технологични директори. През цялото време събирахме данни и анализирахме работата на програмите, за да сме сигурни, че отговарят на потребностите и са ефективни. През 2017 г. обновихме програмите, за да достигнем до повече учители и да подкрепим ръководствата на определени училища. Въведохме програмата „Академия за лидери в образованието“, в която се включиха няколко педагогически института, както и институти за училищни директори, които работят в областта на технологиите, професионалните учещи общности, професионалното развитие и проектирането и разработването на обучения. През 2019 г. общността от иновативни учители на национално ниво наброява 450 учители. Общността създаде 193 професионални учещи общности в различни училища и спомогна за създаването на мрежа от иновативни училища в България в съответствие с обновения през 2016 г. Закон за училищното и предучилищното образование. Тези постижения са забележителни, но най-големият актив на нашите програми е изграждането на самата общност – мощен двигател за въвеждането на иновативни практики в цялата страна, които водят до положителна промяна в преподаването и ученето за десетки хиляди български ученици.

Могат ли няколко програми да доведат до смислена и устойчива промяна в образованието?

К.С.Х.: Промяната на културата и практиките на училищните директори и учителите е сложна и предизвикателна задача. Необходимо е да се постигне баланс между „забравяне на наученото досега и научаване на нови стратегии за учене“. Необходимо е, също така, да се поемат доста рискове, както и да се направи смела крачка в посока въвеждане на нови методи за преподаване и лидерство. Не по-малко важно е да се помогне на училищните директори да разберат, че промяната отнема време и изисква постоянна подкрепа. Промяната разбира се започва с усилията на малка група ангажирани учители.

Мрежата от учители на Фондация „Америка за България“

Какви са най-видимите постижения на програмите на Фондация „Америка за България“ в областта на образованието?

К.С.Х.: Налице са няколко важни постижения в резултат от сътрудничеството ни с Фондацията. Те могат да бъдат наблюдавани както в класната стая, така и във възможностите за професионално развитие, сътрудничеството, лидерските практики и разработването на нови политики. Освен това, екипът на Фондацията подпомогна изграждането на системи и структури, гарантиращи устойчивост на постигнатите промени в образованието.

Фондацията използва моята експертиза и опит в образователната система на Ню Йорк, за да разработи богат набор от материали за професионално развитие и създадат система за споделено учене за учители и директори, които от своя страна припознаха създадените иновации. Въвеждането, подкрепата и разширяването на професионалните учещи общности бяха ключови за промените и за утвърждаването на образователно-предприемачески подход спрямо иновациите.

Иновациите в класната стая, педагогическите практики на учителите, нивото на екипите учители, както и лидерските практики заслужават признание, като се вземе предвид, че тази инициатива за иновации стартира едва преди няколко години.

Училищата в Ню Йорк изразходват много повече средства за професионално развитие, без това да оказва кой знае какъв ефект върху преподаването и ангажираността на учениците, тъй като не е налице вниманието и професионалното партньорство, което беше демонстрирано от екипа на Фондация „Америка за България“.

Образователните програми на Фондацията са сред избраните добри практики, които бяха представени в рамките на годишната конференция за 2019 г. на Learning Forward. Голям успех ли е това?

Н.М.: Learning Forward е една от най-значимите конференции за професионално развитие на образователни специалисти в САЩ. Миналата година тя отбеляза своята петдесетгодишнина – това е сериозен опит в работата с образователни специалисти, които вдъхновяват учениците да учат. За да бъдеш поканен за лектор на събитието, трябва да кандидатстваш и да преминеш през строга процедура за подбор; така всички лекции и работилници са с най-високо качество. Именно затова представянето на сътрудничеството между САЩ и България за създаване на национална мрежа от новатори в образованието е огромно постижение за нашия екип, както и за България.

В нашата работилница взе участие международна аудитория, която включваше официални представители на Националната академия за учители и Националната академия за директори в Сингапур. Не забравяйте, че Сингапур оглавява класациите на PISA за резултатите на учениците. Ангажиментът на страната с Learning Forward говори за добре документирания, но често неглижиран факт, че образователните специалисти учат най-добре от колегите си – като споделят и обсъждат работата си. За да може България да се придвижи нагоре в класациите на PISA и да постигне устойчив напредък по отношение резултатите на учениците, е необходимо да споделяме и анализираме нещата, които правим добре в образователната сфера, и да продължаваме да се учим от най-добрите световни практики.

К.С.Х.: Learning Forward е национално признат лидер в областта на професионалното развитие на учителите в САЩ. Организацията влияе върху училищните политики и практики в цялата страна. Разработените от организацията материали за професионално развитие се използват навсякъде в САЩ, а националната конференция събира практикуващи специалисти, които споделят обещаващи и добре работещи практики. Организаторите на конференцията подбират внимателно само онези практики, в основите на които са залегнали стандартите за професионално развитие на Learning Forward. Лидерството и програмите на Фондация „Америка за България“ в областта са именно такъв пример.

От 1978 г. насам Learning Forward вече присъства осезаемо на национално ниво, но все още прави първите си стъпки в международното образование. Значимо е, че организацията се обръща към „Америка за България“ с молба да заеме водеща роля в международната работа. Дейността на Фондацията е избрана като добра практика, чрез която да се демонстрира как стандартите на Learning Forward могат да бъдат приложени в международен контекст.

Обемът на работата в подкрепа на международните партньорства – да не говорим за превода на материалите за професионално развитие и допълнителната подготовка, е впечатляващ. Впечатляващ е също така и фактът, че само за няколко години отделните обучителни програми прерастват в национална мрежа на иновативни училища и практики!

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.