BEE

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти

Цел

С конкурсa „Добро управление на местно ниво”, Фондация „Америка за България“ ще финансира проектни предложения, които повишават отчетността в разходването на публични средства и увеличават прозрачността в работата на публичните институции на областно или общинско ниво с цел укрепване на доброто управление и създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор.

Мисията на Фондация „Америка за България“ в област „Благоприятна бизнес среда“

Върховенство на правото и прозрачните и отчетни публични институции имат съществен принос за развитието на жизнен частен сектор и растеж на чуждестранните инвестиции. Успешното развитие на бизнеса в България изисква справедливо и последователно прилагане на законите за създаване на среда, в която всички компании имат равни възможности за конкуренция и растеж.

Подкрепяме инициативи, които:

  • Подобряват правната среда
  • Насърчават прозрачността на държавните институции
  • Подкрепят независимите медии
  • Повишават гражданската активност

Новини

Фондация „Америка за България“ финансира 14 проекта за повишаване отчетността в разходването на публични средства и увеличаване на прозрачността в работата на публичните институции на областно или общинско ниво.  Проектите целят укрепване на доброто управление и създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор в страната. Подкрепата е част от новата програма на Фондацията „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите 10 години“ в България, която бе обявена в края на септември тази година. Общо постъпилите кандидатури в този конкурс бяха 84. Всеки от одобрените 14 проекта ще бъде финансиран със сума до 75 000 лева.

Ето кои са те:

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие”| Граждански наблюдател в Разград | 74 510 лв.  

Сдружение „Форум Гражданско Участие“ | Граждански мониторинг за прозрачно управление | 69 120 лв.

Търгове БГ ЕООД | Насърчаване на малкия местен бизнес за активно участие в общински процедури, провеждани с публични средства в малките населени места | 74 090 лв.

Фондация „Съвременна плевенска медия“ | Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен | 74 270 лв.

Камара на строителите в България | Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор | 69 700 лв.

Фондация „Блулинк“ | За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград | 74 670 лв.

Фондация „Институт за право и правосъдие” | Фондация „Институт за право и правосъдие“ – ефективен партньор на местната власт за добро управление | 75 000 лв.

Сдружение „Знание” Ловеч | Гражданско участие за прозрачно местно управление | 69 182 лв.

Регионално сдружение на Общините „Марица“ | e-METER за добро управление в област Хасково | 74 500 лв.

Фондация „Институт за икономическа политика“ | Прозрачност и ефективност в работата на ВиК операторите в България | 28 500 лв.

Сдружение „Българите – Памет и Бъдеще“ | Гражданите като коректив в управлението на община Каспичан | 68 800 лв.

ЗОП ПРО ООД | Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки | 64 048 лв.

Про Нюз Добрич ЕООД | Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление | 75 000 лв.

Сдружение на кметовете на кметства в Община Червен бряг | Мобилна правна клиника | 30 000 лв.

На 25 октомври изтече крайният срок за подаване на кандидатури. Общият брой подадени проектни предложения е 84. Следващите стъпки в процеса може да намерите в рубриката „Времеви график“.

Кандидатствай за финансиране

Краен срок: 25 октомври

Крайният срок за кандидатстване приключи.

Моля, прочетете секцията „Времеви график“ за допълнителна информация. Благодаря Ви.

Допустими за финансиране са проекти на граждански организации, медии или сдружения на бизнеса.

Организациите могат да представят своите проекти самостоятелно или в партньорство с други допустими кандидати. Ако предложенията са представени в партньорство или от консорциум, необходимо е да бъде посочен водещ кандидат, отговорен за цялостното управление на проектните дейности.

Получатели на грант от Фондация „Америка за България“ могат да кандидатстват, ако договорите им са приключили към 31.12.2019г. Ако предложенията са представени в партньорство, това условие се отнася само за водещия кандидат, а партньорската организация може да има активен грант от Фондация „Америка за България“.

Съответствие с целите на програма „Добро управление на местно ниво“. Проектните предложения трябва да имат ясно дефинирани цели, които са в съответствие с целите на програма „Добро управление на местно ниво“.

Дейности. Кандидатите трябва да предложат ефективни дейности, които да осветяват средата за провеждане на обществени поръчки на областно или общинско ниво или да проучват възможни случаи на злоупотреба и да ги представят на вниманието на обществото, както и на институциите за финансов контрол или на прокуратурата.

Очаквани резултати от проекта. Резултатите от проекта трябва да са ясно формулирани, измерими, реалистични и да са логично следствие от предвидените дейности. Проектите трябва да се стремят към повишаване на общественото разбиране за негативните последствия от корупцията, за необходимостта от последователни възпиращи корупцията действия и за повишаване на прозрачността и отчетността на институциите с цел укреване на антикорупционната регулаторна рамка за ефективно противодействие на корупцията.

Устойчивост. Кандидатстващата организация трябва да има план за покриване на текущи разходи по проекта и след като подкрепата от Фондация „Америка за България“ приключи.

Капацитет на кандидатстващата организация/консорциум. Кандидатстващата организация/консорциум трябва да притежава организационен капацитет за изпълнението на проекта. Предходен опит в същата проблемна област е предимство. Предпочитание ще бъде дадено на допустими кандидати, които работят на областно и/или общинско ниво.

Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и да предполага ефикасно разходване на средствата.

Всички критерии имат еднаква тежест в общата оценка на проектното предложение.

Размерът на финансирането на одобрен проект е от 25 000 до 75 000 лв. Проектите трябва да се реализират и всички разходи да бъдат направени в рамките на 18 месеца след подписване на договора за дарение.

Допустимите преки разходи за успешно изпълнение на проекта включват експертна аналитична работа, провеждане на обществени обсъждания, обучение на граждански активисти, изготвяне и разпространение на проектни материали (печатни или онлайн), повишаване на капацитета на успешните кандидати, наем на помещения, както и други разумни разходи.

Общата сума на административните разходи и разходите за управление, с изключение на заплащане на експерти, не може да надвишава 20% от общия размер на дарението. 

Дейности за лобиране или начинания, свързани с политически партии или партийна дейност, няма да бъдат финансирани.

Няма да бъде финансирано закупуване на моторни превозни средства, ремонт и обзавеждане на офиси, създаването на рекламни или имиджови материали, които не са пряко свързани и в подкрепа на основни дейности по проекта, както и всякакви други дейности, които не са пряко свързани с проекта.

Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат избрани от Фондация „Америка за България“ в съответствие с критериите, посочени в раздел „Какви са критериите за оценка на проектите?“.

След приключване на проекта одобрените кандидати трябва да попълнят програмен и финансов отчет и да предоставят копия от всички разходни документи (договори, фактури, касови бележки).

След като Фондация „Америка за България“ обяви резултатите от конкурса, ще бъдат сключени договори за грант (дарение)  с организациите, чиито проекти са одобрени, а средствата ще бъдат преведени по банков път. След приключване на проекта организацията трябва да  представи отчет за извършените дейности и направените разходи (описателен и финансов), като представи и копия от всички разходни документи – договори, фактури, касови бележки и т.н.

Обявяване на конкурса:28/09/2020
Краен срок за кандидатстване:25/10/2020
Срок за изпращане на въпроси:6/10/2020
Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси:7/10/2020
Уведомяване на неодобрените кандидатури:23/11/2020
Интервюта с преминалите първи етап на селекция:24/11/2020 – 3/12/2020
Обявяване на одобрените кандидатури:7/12/2020

Най-често задавани въпроси и отговори

Въпрос: С колко проекта може да кандидатства една организация?

Отговор: Всяка организация има правото да кандидатства само с един проект. Всяко предложение за проект може да включва повече от една дейност, която отговаря на критериите за кандидатстване в конкурса.

В: Могат ли да кандидатстват сдружения на бизнеса?

О: Да. Бизнес сдруженията трябва да обосноват своя интерес и желание за работа в тази проблемна област, като предпочитание ще бъде дадено на онези, които работят на местно (областно и/или общинско) ниво.

В: Как се удостоверява партньорство с друга организация или в рамките на консорциум?

О: Партньорството се потвърждава чрез писмо за подкрепа и/или договор за партньорство.

В: Какви са етапите на кандидатстване и необходимите документи?

О: На първи етап кандидатите следва да подадат попълнена форма за кандидатстване и бюджет. При достигане до етап 2 кандидатите ще бъдат поканени за интервю. По време на интервюто кандидатите могат да споделят допълнителни материали в подкрепа на проекта си. За кандидатите, достигнали до втори етап, ще се иска писмо за партньорство, ако се планира проектът да бъде осъществен в коалиция с други организации.

При одобрение, преди подписване на договора и след получена обратна връзка от Фондация „Америка за България“, кандидатът може да финализира бюджета по проекта. Финалистите следва да изготвят индикатори за успех съвместно с екипа на Фондация „Америка за България“.

В: Може ли разходите да включват заплати за служители на организацията?

О: Да, възнаграждения (по трудово и/или извънтрудово правоотношение) за хора, които ще работят за реализация на проекта, са допустими като част от административните разходи. Това могат да бъдат и настоящи служители на кандидата. Максималният размер на всички административни разходи трябва да е до 20% от бюджета.

Ако служителите на организацията извършват и експертна дейности, а не само организационна, то експертните хонорари се включват в директните разходи. Един служител има право да бъде включен само с един вид хонорар (или експертен, или организационен).

В: Как се третира ДДС при бюджетирането на проекта? Включен ли е в общата сума на финансиране, която Фондация „Америка за България“ предоставя?

О: Възможният размер на финансирането за одобрен проект е от 25 000 лв. до 75 000 лв., като финансирането включва разходите с ДДС.

В: Какъв е времевият период, в който трябва да се реализира проектът?

О: Всички дейности и разходи по проекта трябва да бъдат осъществени в рамките на 18 месеца (или по-малко) от подписването на договора за финансиране. Но самите дейности след проекта не е необходимо да имат краен срок. Висока оценка ще бъде дадена на проекти, които имат ясен и реалистичен план за устойчивост.

В: Може ли финансирането, което предоставяте, да включва разходи за маркетинг и реклама?

О: Създаването на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали, уеб портали или концепции за онлайн маркетинг) са допустими само ако са свързани и в подкрепа на основните дейности по проекта. Например, разходи за публичност за резултатите от проекта, по-широк достъп до онлайн ресурси, създадени в рамките на проектните дейности.

В: Колко точно проекта ще бъдат финансирани?

О: Броят на одобрените проекти зависи от качеството на проектните предложения и доколко те отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. Одобрените проекти ще бъдат обявени на страницата на конкурса.

В: Може ли чуждестранен изследователски център и/или фондация да е партньор в един кандидатстващ проект към Фондацията?

О: Да, такова партньорство е допустимо, но водещата организация, с която Фондация „Америка за България“ ще сключи договор за финансиране, трябва да е регистрирано в България юридическо лице. Българското юридическо лице ще поеме всички договорни задължения и отговорността за реализиране на проекта. В допълнение партньорството трябва да бъде доказано с писмо за подкрепа или договор между двете страни.

В: На какъв език трябва да се попълни формулярът за кандидатстване?

О: На български език.

В: Какви са критериите за оценка на проектите?

О: Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат избрани от Фондация „Америка за България“ в съответствие с посочените по-горе критерии.

В: Предоставя ли Фондацията обратна връзка по проектните предложения?

О: Фондацията няма да предоставя обратна връзка по индивидуални кандидатури след подаването им. Екипът ни ще отговори на въпроси на кандидатите (зададени в срок до 6 октомври) и по време на планираните разяснителни уебинари за всеки един от конкурсите (виж по-долу).

Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля, пишете на [email protected].