BET

НАУКА С БЪДЕЩЕ III

Биотехнологии, изкуствен интелект (AI) и умни технологии

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти

Цел

С третото издание на конкурса „Наука с бъдеще“ Фондация „Америка за България“ търси проектни предложения на изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години с идеи с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, които да решават съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на техните разработки и продукти.

Мисията на Фондация „Америка за България“ в областта „Бизнес, предприемачество и технологии“

Фондация „Америка за България“ подкрепя програми, които увеличават производителността на малките и средни предприятия в България, и работи за повишаване ефективността на частния сектор чрез въвеждането на иновации и нови технологии. Приложната наука и трансферът на технологии винаги са били от голям интерес за работата на Фондацията и настоящият конкурс допълва усилията ни в тази посока.

Подкрепяме инициативи, които:

 • Изграждат предприемачески и бизнес умения. Фондация „Америка за България“ подкрепя развитието на жизнена предприемаческа среда като предоставя обучения на различни нива, мотивиращи хората да развият у себе си предприемаческа нагласа и ги подготвя да започнат и развиват успешен бизнес.
 • Ускоряват въвеждането на технологии и иновации. Фондацията работи в партньорство с професионални организации, университети, изследователи и лидери от индустрията, които са двигател на промяната и спомагат за прилагането на иновативни практики и технологии.

Партньори

beautiful-science-logo-horizontal-bg-80px
SofiaTech
CASIlogoGreyGreen-01-01-80px
Para-resized
AI-Cluster-BG---Logo
Science_Cluster_bg_80px
ESI-CEE

Новини

Фондация „Америка за България“ финансира 10 проекта на изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години с идеи с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, които решават съществуващи проблеми и имат потенциал за внедряване в практиката. Подкрепата цели да насърчи ранния етап на развитие на избраните научни разработки и продукти. Общо постъпилите кандидатури в този конкурс бяха 39. Всеки от одобрените 10 проекта ще бъде финансиран със сума до 25 000 лева. Ето кои са те:

Евдокия Огнянова Хикова,
Петър Тодоров Колев,
Петър Валентинов Веселинов
Биочип за клинични проби за бързо количествено и качествено установяване на вируси25 000 лв.София
МатриКем ООДМикрофлуиден биореактор за биопринтирани тъкани25 000 лв.София, Пловдив
Смарт Фарм Роботикс ООДРобокроп – автономен робот за премахване на плевели в земеделски площи24 906 лв.София
Сенсато Нетуърк ООДHive Reader – софтуерно и хардуерно решение за пчелни ферми, базирано на ИИ и умни технологии25 000 лв.София
Славил Звезделинов Пейков,
Емил Руменов Григоров,
Борис Боянов Киров
Пречистване на β-лактамни антибиотици от отпадъчни води с помощта на ензимен коктейл25 000 лв.София
Харилаос Анастасиос Ксенодохидис,
Момчил Христов Топалов,
Михаил Михайлов Здравков
„EpigenAIge“ – платформа за идентифициране на фитомолекули с потенциални антистареещи свойства чрез ИИ25 000 лв.София
Петър Василев СапунджиевAвтономна система за непрекъснато визуално наблюдение и анализ за времева и количествена оценка на ледниковата динамика25 000 лв.София, Антарктика
Радостин Лозанов ЧолаковDiffground OSS – система за генеративни решения, базирани на ИИ, с фокус ефективност, интерпретируемост и сигурност24 000 лв.Пловдив, с. Барутин
Даниел Желязков Русев,
Михаела Михайлова Русев
Скиптър – умна система за мониторинг и контрол на винопроизводството25 000 лв.Пазарджик/ с. Црънча
Петко Иванов Стоев, Денис Сафидинов Чикуртев, Ивайло Иванов Андонов, Даниел Захариев Кехайов, Детелина Любомирова Витанова, Стефан Нгуен Виет, Росен Владимиров ФичеровРоботизирана система за пълноценно взаимодействие и мобилност за хора с парализа на долните крайници25 000 лв.София

 

Търсим проектни предложения на изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години с интерес в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, и/или екипи от такива, с идеи за решаване на съществуващи проблеми и внедряването им в практиката и бизнеса. Срокът за кандидатстване е 15 май 2023 година, а по-подробна информация може да намерите в разделите „Кандидатствай за финансиране“ и „Най-често задавани въпроси и отговори“ по-долу.

Кандидатствай за финансиране

Краен срок: 15 май 2023 г.

Крайният срок за кандидатстване приключи.

Моля, прочетете секцията „Времеви график“ за допълнителна информация. Благодаря Ви.

Поканата е отворена към кандидати от цялата страна с интерес и опит в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, на възраст от 16 до 40 години към момента на подаване на кандидатурата. Могат да кандидатстват както отделни физически лица, покриващи тези условия, така и екипи от такива, или вече регистрирани компании или юридически лица с нестопанска цел, развиващи дейност в България от не повече от 5 години, при които поне един от основателите на компанията/юридическото лице е на възраст под 40 години към момента на подаване на кандидатурата.

В случай, че кандидатурата е от екип/обединение от партньори, изрично трябва да се спомене какви са отговорностите на всеки партньор и кой ще бъде водещият партньор, който ще представлява екипа и ще отговаря за управлението и отчитането на дейностите по проекта.

Задължително условие е проектите, с които се кандидатства, да не са само на ниво идея, а да са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels) и да е започната работа по трети етап – доказване на концепцията в експериментална среда.

Ще финансираме проекти, разработващи иновативни технологични решения с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, включително интернет на нещата (Internet of Things) и умни устройства, интелигентни преносими устройства (wearable electronics) за следене на здравни показатели, smart home и smart city системи, умни решения и технологии за здравеопазване, околна среда и достъпност на хора с увреждания, умни решения за селското стопанство и други.

Проектите следва да бъдат с висок потенциал за намиране на бизнес приложение в средносрочен план (до 3 години) и да имат реален и измерим ефект за бизнеса, индустрията и/или подобряване качеството на живот на отделни групи хора и общности.

Ще се оценяват само проекти, които са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels), и е започната работа по трети етап – доказване на концепцията в експериментална среда.

Съответствие с целите на конкурса. Проектните предложения трябва да имат ясно дефинирани цели, които да са в съответствие с целите и обхвата на третото издание на конкурса „Наука с бъдеще“.

Дейности. Кандидатът/Кандидатстващият екип трябва да предложат дейности, които да развият иновативни технологични решения с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, с висок потенциал да намерят бизнес приложение в средносрочен план (до 3 години).

Целеви групи. Кандидатът/Кандидатстващият екип трябва ясно да посочат кои са ползвателите на технологичното решение/продукт и как решението/продуктът отговаря на нуждите им по най-добрия начин.

Очаквани резултати от проекта. Резултатите от проекта трябва да са ясно формулирани, измерими, реалистични, обвързани с конкретен времеви период и да са логично следствие от предвидените дейности.  

Устойчивост. Кандидатът/Кандидатстващият екип трябва да имат визия как предложените технологични решения и продукти ще продължат да се развиват и след като подкрепата от Фондация „Америка за България“ приключи.

Капацитет на кандидата/екипа. Кандидатът/Кандидатстващият екип трябва да имат предишен опит и капацитет за работа в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии. Предишни изяви и награди в научни и иновационни форуми, състезания, преакселераторски и/или предприемачески програми дават предимство. Предимство имат и проекти в партньорство с бизнес и/или академична институция, и/или наличие на ментор/и.

Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и да предполага ефикасно разходване на средствата.

Размерът на финансирането на одобрен проект е от 5 000 до 25 000 лв. Проектите трябва да се реализират и всички разходи да бъдат направени в рамките на осемнадесет месеца след подписване на договора за дарение. Няма изискване към кандидатите за собствен принос, но наличието на такъв се насърчава.

Кандидатите могат да използват максимум 30% от търсеното финансиране за покриване на административни, управленски и режийни разходи (вкл. разходи за труд, наем на жилище, работно помещение или офис, сметки за интернет, електричество, отопление, счетоводни услуги, банкови такси и т.н.). Останалите 70% трябва да се използват за покриване на преките разходи по проекта.

Допустими разходи:

 • Преки разходи, осигуряващи успешното реализиране на проекта – материали, консумативи, разходи за изследвания, разработване и тестване на прототипи, придобиване на програмни продукти, пряко свързани с основната дейност на проекта/научната разработка, облачни услуги, лицензи, разходи за квалификационни курсове, регистриране на нов продукт/услуга/търговска марка/фирма и др. пряко свързани с основната дейност по проекта (до 70% от общия бюджет).
 • Административни разходи. Организационни и други дейности по управлението на проекта – разходи за труд, покриване на режийни разходи, счетоводни услуги, банкови такси и др. (до 30% от общия бюджет).
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за лабораторни и други изследвания (вкл. разходи за ползване на лабораторно оборудване).
 • Разходи за разработване и тестване на прототипи.
 • Разходи за придобиване на програмни продукти – софтуер, бази данни, лицензи, абонаменти и други, пряко свързани с основната дейност на проекта/научната разработка.
 • Разходи за придобиване и ползване на софтуерни библиотеки, среди за програмиране и тестване, ресурси, включително речници, експериментални данни (data sets) и други пряко свързани с основната дейност на проекта/научната разработка.
 • Разходи за облачни услуги (обосновани с конкретната цел на проекта).
 • Разходи за квалификационни курсове, консултации, такси за научни конференции, форуми и други пряко свързани с основната дейност на проекта.
 • Разходи за регистриране на нов продукт/услуга/търговска марка в подкрепа бъдещото внедряване на технологията/разработката.
 • Разходи за регистриране на фирма/организация, които да позволят бъдещото развитие и разработка на технологията/продукта, стига предметът на дейност да е пряко свързан с проекта/научната разработка.
 • Разходи за организационни и други дейности по управлението на проекта – счетоводни услуги, банкови такси, разходи за труд на кандидата и др. (в размер до 30% от общия бюджет).
 • Дейности, свързани с политическа или партийна дейност.
 • Закупуване на земя и сгради.
 • Закупуване на моторни превозни средства.
 • Строителство, ремонт и обзавеждане на помещения.
 • Закупуване на компютри, принтери и мобилни телефони (освен при доказана необходимост).
 • Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали), без да са свързани и в подкрепа на проекта/научната разработка.
 • Всякакви други дейности, които не са пряко свързани с проекта.

Проектите ще бъдат разгледани и оценени от Фондация „Америка за България“ и външни експерти с опит в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и новите технологии от организациите партньори на конкурса въз основа на съответствие с критериите, посочени в раздел „Какви са критериите за оценка на проектите?“. Предвижда се двустепенна оценка, като кандидатите, преминаващи на втори етап, ще бъдат поканени на видео интервю. Финансираните проекти ще бъдат обявени от Фондация „Америка за България“ на страницата на конкурса.

След приключване на проекта одобрените кандидати трябва да попълнят описателен и финансов отчет и да предоставят копия от всички разходни документи (договори, фактури, касови бележки).

След като Фондация „Америка за България“ обяви одобрените проекти, ще бъде сключен договор между физическото лице/ръководителя на екипа/юридическото лице, чийто проект е одобрен, и Фондация „Красива наука“, която ще преведе средствата, отпускани от Фондация „Америка за България“, по банков път. След приключване на проекта трябва да бъде предоставен отчет за извършените дейности и направените разходи (описателен и финансов, като се предоставят и копия от всички разходни документи – договори, фактури, касови бележки и т.н.).

Краен срок за подаване на уточняващи въпроси:04/04/2023
Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси на Фейсбук страницата на Фондацията: https://fb.me/e/EkMlNHEe06/04/2023, 10:30ч.
Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси:06/04/2023
Краен срок за кандидатстване:15/05/2023
Селекция на успешни кандидатури, преминаващи към втори етап (видео интервю):15/06/2023
Уведомяване на неодобрените кандидати:16/06/2023
Интервюта с преминалите първи етап на селекция:21/06/2023 –  30/06/2023
Обявяване на одобрените кандидати:03/07/2023

Най-често задавани въпроси и отговори

В: Има ли специфични изисквания към кандидатите?

О: Не, няма такива, освен да са български граждани на възраст от 16 до 40 години към момента на подаване на кандидатурата, с опит и интерес в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии. Няма изискване за формално завършена образователна степен или ценз, но има изискване проектът/идеята, с които кандидатстват да са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels).

В: С колко проекта може да кандидатства едно физическо лице/организация?

О: Няма ограничение за броя на постъпилите проекти от един кандидат/кандидатстваща организация, стига те да отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. 

В: Могат ли да кандидатстват регистрирани бизнеси?

О: Да, поканата за конкурса е отворена и към бизнеси, но такива, регистрирани и развиващи дейност в България от не повече от 5 години, и при условие, че проектът отговаря на изискванията на конкурса и поне един от основателите на компанията е на възраст под 40 години към момента на подаване на кандидатурата.

В: Може ли да кандидатства екип от учени/инженери?

О: Да, може, стига всеки един от тях да е български гражданин на възраст от 16 до 40 години към момента на подаване на кандидатурата и да живее и се развива професионално в България.

В: Може ли чуждестранно физическо или юридическо лице да кандидатства?

О: Не, поканата не е отворена за чуждестранни физически или юридически лица. Конкурсът цели да подпомогне млади български изследователи и инженери, работещи в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, които работят и се развиват професионално в България.

В: Могат ли да кандидатстват организации, получаващи финансиране от Фондация „Америка за България“?

О: Не. Настоящи получатели на финансиране от Фондация „Америка за България“ не са допустими кандидати.

В: Може ли кандидатът/кандидатстващият екип да си партнира с бизнес или академична институция?

О: Да, може. Партньорството със съществуващ бизнес, предприятие или академична институция (както български, така и чуждестранни) се насърчава и носи предимство.

В: Може ли кандидатът/кандидатстващият екип да има ментор или партньор, неотговарящ на изискванията за възраст под 40 години?

О: Да, може. Изискванията за възраст не се отнасят за ментори и/или партньори, но те нямат право да получават финансова подкрепа по проекта за заплащане на извършен/положен от тях труд. Допустимо е единствено заплащането на преки разходи, свързани с изпълнението на проекта, при условие, че са на пазарна или по-ниска стойност (например – ако партньор извършва лабораторни изследвания/тестове).

В: Как се удостоверява партньорство с други членове/бизнес/друга организация?

О: На етап кандидатстване не е необходимо партньорството да се удостоверява, достатъчно е само да се посочи и опишат параметрите му. То ще бъде проверено и изискано да бъде удостоверено впоследствие, ако кандидатът премине на втория етап в конкурса.

В: Може ли да си направим предварителна среща/разговор, за да получа повече информация за конкурса?

О: Не, не предвиждаме такава възможност. Кандидатите ще могат да зададат предварително своите въпроси на посочения имейл адрес ([email protected]) в срок до 4 април 2023 година, след което екипът на Фондация „Америка за България“ ще организира информационен уебинар, на който ще отговори на всички постъпили въпроси. Линк към видеото ще бъде качен в секция „Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса“.

В: Има ли изискване за задължително съфинансиране към проекта?

О: Не, няма, но наличието на собствен принос (самофинансиране или финансиране от други източници) се насърчава.

В: Съфинансиране в натура (например положен, но незаплатен по проекта труд) може ли да се посочи като собствен принос?

О: Да, доброволен труд за реализацията на проекта се приема като собствено финансиране в натура и може да се посочи.

В: Може ли разходите да включват заплащане на труд/покриване на режийни разходи на кандидата?

О: Да, може. Възнаграждения (по трудово и/или извънтрудово правоотношение) за хора, които ще работят пряко за реализацията на проекта, са допустими като част от административните разходи, но максималният размер на всички административни разходи трябва да е до 30% от общия бюджет и да са заплатени всички дължими данъци и осигуровки.

В: Как се третира ДДС при бюджетирането на проекта? Включен ли е в общата сума на финансиране, която Фондация „Америка за България“ предоставя?

О: Възможният размер на финансирането за одобрен проект е от 5 000 до 25 000 лв., като финансирането включва разходите с ДДС.  

В: Какъв е времевият период, в който трябва да се реализират проектите?

О: Всички дейности и разходи по проекта трябва да бъдат реализирани в рамките на осемнадесет месеца от подписването на договора за финансиране. Но самите проекти не е необходимо да имат краен срок. Висока оценка ще бъде дадена на проекти, които имат ясен и реалистичен план за бъдещо развитие и надграждане в дългосрочен план. 

В: Могат ли проектите/разработките да генерират приходи?

О: Да, могат. Целта на настоящата покана за набиране на проектни предложения в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии е именно да подпомогне комерсиализацията на разработките/проектите.

В: Може ли финансирането, което предоставяте, да включва разходи за регистрация на фирма?

О: Да, може. Такъв разход е допустим, стига предметът на дейност на фирмата да бъде пряко свързан с основните дейности по проекта.

 

В: Може ли финансирането, което предоставяте, да включва разходи за маркетинг и реклама?

О: Да, допустими са, ако са част от цялостна концепция за бъдещо развитие/комерсиализация на разработката/проекта. Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали, уеб портали или концепции за онлайн маркетинг) не се допуска, ако не са свързани и в подкрепа на основните дейности по проекта.

В: Колко проекта ще бъдат финансирани?

О: Броят на одобрените проекти зависи от качеството на проектите и доколко те отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. Одобрените проекти ще бъдат обявени на страницата на конкурса.

В: Има ли изискване къде могат да се извършват дейностите по проекта?

О: Не, няма. Дейностите могат да се извършват във всяко населено място в България. Допуска се и извършването на дейности извън страната, но само ако са пряко свързани с реализацията на проекта и бъде обосновано защо е необходимо да се извършат извън България.

В: На какъв език трябва да се попълни формулярът за кандидатстване?

О: На български език.

В: Предоставя ли Фондацията обратна връзка по проектните предложения?

О: Фондацията няма да предоставя обратна връзка по индивидуални кандидатури след подаването им. Екипът ни ще отговори на въпроси на кандидатите (зададени в срок до 4 април 2023 г.) и по време на планирания разяснителен уебинар за конкурса (виж по-долу).

Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля, пишете ни на [email protected].