BET

НАУКА С БЪДЕЩЕ

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти

Цел

С конкурса „Наука с бъдеще“, Фондация „Америка за България“ ще финансира проектни предложения на млади учени-иноватори в областта на природните науки, здравеопазването, земеделието и ветеринарната медицина. Идеите трябва да са с приложна насоченост, да адресират съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на техните разработки и продукти.

Мисията на Фондация „Америка за България“ в областта „Бизнес, предприемачество и технологии“

Фондация „Америка за България“ подкрепя програми, които увеличават производителността на малките и средни предприятия в България, и работи за подобряването на бизнеса чрез въвеждането на иновации и технологии. Приложната наука и трансферът на технологии винаги са били от голям интерес за работата на Фондацията и настоящият конкурс допълва усилията ни в тази посока.

Подкрепяме инициативи, които:

 • Изграждат предприемачески и бизнес умения. Фондация „Америка за България“ подкрепя развитието на жизнена предприемаческа среда, като предоставя обучения на различни нива, мотивиращи хората да развият у себе си предприемаческа нагласа, и ги подготвя да започнат и развиват успешен бизнес.
 • Ускоряват въвеждането на технологии и иновации. Фондацията работи в партньорство с професионални организации, университети, изследователи и лидери от индустрията, които са двигател на промяната и спомагат за прилагането на иновативни практики и технологии. 

Партньори

SofiaTech

Новини

Фондация „Америка за България“ финансира 17 проекта на млади учени-иноватори в областта на природните науки, здравеопазването, земеделието и ветеринарната медицина. Проектите са с приложна насоченост и адресират съществуващи проблеми. Подкрепата цели да насърчи ранния етап на развитие на научните разработки и продукти. Конкурсът е част от новата програма на Фондацията „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите 10 години“ в България, която бе обявена в края на септември тази година. Общо постъпилите кандидатури в този конкурс бяха 56. Всеки от одобрените 17 проекта ще бъде финансиран със сума до 15 000 лева.

Ето кои са те:

Ивелина Тодорова Иванова-Койчева, Велин Венков Койчев | Разработване на нови методи на лечение в ортодонтията (ортодонтски дъги, изправяне на зъби и ритейнъри)| 15 000 лв.

Зиро Уейв ЕООД | Технология за 100% биоразградима посуда от остатъчен малц | 15 000 лв.

Борис Боянов Киров, Славил Звезделинов Пейков | Микрофлуидна система за експресно определяне на антибиотична резистентност на причинители на уринарни инфекции | 15 000 лв.

Върбан Александров Методиев | AgriSens – автономна станция за ентомологичен мониторинг и прогноза | 5 810 лв.

Таня Павлова Титова-Костуркова | Електронен ‘нос‘ за бързо и нискостойностно окачествяване на хранителни продукти в реално време | 14 970 лв.

Йоана Ушакова, Микаела Красимирова Станчева, Петър Цветанов Нефтелимов | Цвете в епруветка | 14 908 лв.

Бела Йонкова Василева, Бонка Богомилова Лозанска, Мария Методиева Дафева | Графенов оксид – платформа за разработване на модерни антиракови терапии | 15 000 лв.

Експериментално конструкторско бюро „Фотоника” ООД | Планетариум „Андромеда” – усъвършенстване на прототип на компактен планетариум | 15 000 лв.

ОС Имплантс ЕООД | 3D модели на части от човешкото тяло, обогатени с виртуална реалност | 15 000 лв.

Цветелина Илиянова Илиева, Велмира Людмилова Димитрова, Яна Иванова Николова, Славея Косева Костадинова | In-vitro микроразмножаване и калусообразуване на растения от сем. Копривови (Urticaceae) | 14 760 лв.

Станимир Пенчев Пенчев | Създаване на комплексна рентгенова система за ветеринарни цели | 15 000 лв.

Стефан Илиев Каратодоров | Лазерно-индуцирана плазмена спектроскопия с модул за пространствено ограничение и съхранение на проба за последващ анализ | 15 000 лв.

Артезис ООД | Разработване на устройство за отчитане на натоварването на простетиран и здрав крак – самостоятелно и в комбинация с Артезис (обвивки за протези)| 15 000 лв.

Харилаос Анастасиос Ксенодохидис, Богомил Огнянов Андонов, Бела Йонкова Василева | Разработване на фотодинамична терапия на невродегенеративни заболявания чрез повлияване на ензима моноамин оксидаза – А | 15 000 лв.

Емилия Красимирова Николова | Разработване, валидиране и внедряване на молекулярни point-of-care тестове | 15 000 лв.

Цветомир Димитров Ненов | Науката в полза на ефективността – термопомпа с високо КПД | 14 500 лв.

Милко Асенов Пенев, Мартина Николаева Лазарова | Колагенови импланти от човешки колаген| 15 000 лв.

На 25 октомври изтече крайният срок за подаване на кандидатури. Общият брой подадени проектни предложения е 56. Следващите стъпки в процеса може да намерите в рубриката „Времеви график“.

Кандидатствай за финансиране

Краен срок: 25 октомври

Крайният срок за кандидатстване приключи.

Моля, прочетете секцията „Времеви график“ за допълнителна информация. Благодаря Ви.

Поканата е отворена към кандидати от цялата страна с интерес и опит в областта на природните науки, здравеопазването, земеделието и ветеринарната медицина, на възраст от 16 до 40 години към момента на подаване на кандидатурата. Могат да кандидатстват както отделни физически лица, покриващи тези условия, така и екипи от млади иноватори и учени или такива с вече регистрирани компании.

В случай, че кандидатурата е от екип/обединение от партньори, изрично трябва да се спомене какви са отговорностите на всеки партньор и кой ще бъде водещият партньор, който ще отговаря за управлението и отчитането на дейностите по проекта.

Задължително условие е проектите, с които се кандидатства, да не са само на ниво идея, а да са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels) и да е започната работа по трети етап – доказване на концепцията в експериментална среда.

Получатели на грант от Фондация „Америка за България“ могат да кандидатстват, ако договорите им са приключили към 31.12.2019г. Ако предложенията са представени в партньорство, това условие се отнася само за водещия кандидат, а партньорската организация може да има активен грант от Фондация „Америка за България“.

Ще се оценяват само проекти, които са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels) и е започната работа по трети етап – доказване на концепцията в експериментална среда.

Съответствие с целите на програма „Наука с бъдеще“. Проектните предложения трябва да имат ясно дефинирани цели, които да са в съответствие с целите на програма „Наука с бъдеще“.

Дейности. Кандидатът/Кандидатстващият екип трябва да предложат дейности, които да развият иновативни технологични решения с приложна насоченост в областта на природните науки, здравеопазването и ветеринарната медицина, с висок потенциал да намерят бизнес приложение в средносрочен план (до 3 години).

Целеви групи. Кандидатът/Кандидатстващият екип трябва ясно да посочат кои са ползвателите на технологичното решение/продукт и как решението/продуктът отговаря на нуждите им по най-добрия начин.

Очаквани резултати от проекта. Резултатите от проекта трябва да са ясно формулирани, измерими, реалистични, обвързани с конкретен времеви период и да са логично следствие от предвидените дейности.

Устойчивост. Кандидатът/Кандидатстващият екип трябва да имат визия как предложените технологични решения и продукти ще продължат да се развиват и след като подкрепата от Фондация „Америка за България“ приключи.

Капацитет на кандидата/екипа. Кандидатът/Кандидатстващият екип трябва да имат предишен опит и капацитет за работа в научната сфера на разработката. Предишни изяви и награди в научни и иновационни форуми, състезания, преакселераторски и/или предприемачески програми дават предимство. Предимство е и партньорство с бизнес и/или академична институция, както и наличието на ментор/и.

Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и да предполага ефикасно разходване на средствата.

Размерът на финансирането на одобрен проект е от 5 000 до 15 000 лв. Проектите трябва да се реализират и всички разходи да бъдат направени в рамките на осемнадесет месеца след подписване на договора за дарение. Няма изискване към кандидатите за собствен принос, но наличието на такъв се насърчава.

Кандидатите могат да използват максимум 30% от търсеното финансиране за административни и режийни разходи (наем на жилище, работно помещение или офис, покриване на сметки за интернет, електричество, отопление, счетоводни услуги, банкови такси и т.н.). Останалите 70% трябва да се използват за покриване на преките разходи по проекта.

Допустими разходи:

 • Преки разходи, осигуряващи успешното реализиране на проекта – материали, консумативи, разходи за изследвания, разработване и тестване на прототипи, придобиване на програмни продукти, пряко свързани с основната дейност на проекта/научната разработка, разходи за квалификационни курсове, регистриране на нов продукт/услуга/търговска марка/фирма и други, пряко свързани с основната дейност по проекта (70%).
 • Административни разходи. Организационни и други дейности по управлението на проекта – заплащане на труд, покриване на режийни разходи, счетоводни услуги, банкови такси и други (30%).

Благодарение на основния ни партньор по този конкурс – София Тех Парк, в допълнение към финансирането, одобрените кандидати ще имат възможност да ползват и редица услуги, сред които:

 • безвъзмезден достъп до бюро в споделеното пространство за работа на София Тех Парк – Groworking, за период от 3 месеца/ проект;
 • възможност за ползване на лабораториите на София Тех Парк и/или научни консултации на стойност до 1 500 лв./проект;
 • правни консултации и консултации за интелектуална собственост – до 10 ч./ проект;
 • безплатен достъп до всички събития в София Тех Парк за период от 6 месеца от обявяването на одобрените проекти;
 • безвъзмезден достъп до помещение и оборудване на София Тех Парк за създаване на видео съдържание за маркетингови и промоционални цели за одобрените проекти.
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за лабораторни и други изследвания (вкл. разходи за ползване на лабораторно оборудване).
 • Разходи за разработване на прототипи.
 • Разходи за придобиване на програмни продукти (софтуер, бази данни, лицензи) и т.н., пряко свързани с основната дейност на проекта/научната разработка.
 • Разходи за квалификационни курсове, такси за научни конференции и други, пряко свързани с основната дейност на проекта.
 • Разходи за регистриране на нов продукт/услуга/търговска марка в подкрепа на бъдещото внедряване на технологията/разработката.
 • Разходи за регистриране на фирма/организация, които да позволят бъдещото развитие и разработка на технологията/продукта, стига предметът на дейност да е пряко свързан с проекта/научната разработка.
 • Разходи за счетоводни услуги, банкови такси и други административни разходи, свързани с разходите по проекта (в размер до 30% от общия бюджет).
 • Дейности, свързани с политическа или партийна дейност.
 • Закупуване на земя и сгради.
 • Закупуване на моторни превозни средства.
 • Строителство, ремонт и обзавеждане на помещения.
 • Закупуване на компютри, принтери и мобилни телефони.
 • Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали), без да са свързани и в подкрепа на проекта/научната разработка.
 • Всякакви други дейности, които не са пряко свързани с проекта.

Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат избрани от Фондация „Америка за България“ и външни експерти въз основа на съответствие с критериите, посочени в раздел „Какви са критериите за оценка на проектите?“. Предвижда се двустепенна оценка, като кандидатите, преминаващи на втори етап, ще бъдат поканени на видео интервю.

След приключване на проекта, одобрените кандидати трябва да попълнят описателен и финансов отчет, и да предоставят копия от всички разходни документи (договори, фактури, касови бележки).

След като Фондация „Америка за България“ обяви одобрените проекти, ще бъде сключен договор за грант (дарение) и средствата ще бъдат преведени по банков път. След приключване на проекта, организацията трябва да предостави отчет за извършените дейности и направените разходи (описателен и финансов, като предостави и копия от всички разходни документи – договори, фактури, касови бележки и т.н.).

Обявяване на конкурса:28/09/2020
Краен срок за кандидатстване:25/10/2020
Срок за изпращане на въпроси:6/10/2020
Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси:7/10/2020
Уведомяване на неодобрените кандидатури:23/11/2020
Интервюта с преминалите първи етап на селекция:24/11/2020 –  3/12/2020
Обявяване на одобрените кандидатури:7/12/2020

Най-често задавани въпроси и отговори

В: Има ли специфични изисквания към кандидатите?

О: Не, няма такива, освен да са български граждани на възраст от 16 до 40 години към момента на подаване на кандидатурата, с опит и интерес в приложната наука. Няма изискване за формално завършена образователна степен или ценз, но има изискване проектът/идеята, с които кандидатствате, да са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels).

В: С колко проекта може да кандидатства едно физическо лице/организация?

О: Няма ограничение за броя на постъпилите проекти от един кандидат/кандидатстваща организация, стига те да отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. 

В: Има ли разпределение на финансирането по различни научни области?

О: Не, няма. Единственото изискване е проектите да са в областта на природните науки, здравеопазването, земеделието и ветеринарната медицина (съгласно Класификацията на областите на образование и обучение на НСИ: природни науки /кодове 051 до 054/, здравеопазване /код 091/, селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина /код 08/). Одобрението за финансиране на проектите зависи от качеството им и доколко те отговарят на общите изисквания на конкурса.

В: Могат ли да кандидатстват регистрирани бизнеси?

О: Да, поканата за конкурса е отворена и към бизнеси, но такива, регистрирани и развиващи дейност в България от не повече от 5 години, и при условие, че проектът отговаря на изискванията на конкурса и поне един от основателите на компанията е на възраст под 40 години към момента на подаване на кандидатурата.

В: Може ли да кандидатства екип от млади учени?

О: Да, може, стига всеки един от тях да е български гражданин на възраст от 16 до 40 години към момента на подаване на кандидатурата и да живее и се развива професионално в България.

В: Може ли чуждестранно физическо или юридическо лице да кандидатства?

О: Не, поканата не е отворена за чуждестранни физически или юридически лица. Конкурсът цели да подпомогне млади български учени, работещи в областта на приложната наука, които работят и се развиват професионално в България.

В: Могат ли да кандидатстват организации, получатели на дарения от Фондация „Америка за България“?

О: Не. Настоящи получатели на финансиране от Фондация „Америка за България“ не са допустими кандидати.

В: Може ли кандидатът/кандидатстващият екип да си партнира с бизнес или академична институция?

О: Да, може. Партньорството със съществуващ бизнес, социално предприятие или академична институция (както български, така и чуждестранни) се насърчава и носи предимство.

В: Може ли кандидатът/кандидатстващият екип да има ментор или партньор, неотговарящ на изискванията за възраст под 40 години?

О: Да, може. Изискванията за възраст не се отнасят за ментори и/или партньори, но те няма да имат право да получават финансова подкрепа по проекта извън преките разходи, свързани с изпълнението му (например ако партньор извършва лабораторни изследвания/тестове).

В: Как се удостоверява партньорство с други членове/бизнес/друга организация?

О: На етап кандидатстване не е необходимо партньорството да се удостоверява, достатъчно е само да се посочи и опишат параметрите му. То ще бъде проверено и изискано да бъде удостоверено впоследствие, ако кандидатът премине на втори етап в конкурса.

В: Може ли да си направим предварителна среща/разговор, за да получа повече информация за конкурса?

О: Не, не предвиждаме такава възможност. Кандидатите ще могат да зададат предварително своите въпроси на посочения имейл адрес ([email protected]) в срок до 6 октомври 2020 година, след което екипът на Фондация „Америка за България“ ще организира информационен уебинар, на който ще отговори на всички постъпили въпроси. Линк към видеото ще бъде качен в секция „Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса“.

В: Има ли изискване за задължително съфинансиране към проекта?

О: Не, няма, но наличието на собствен принос (самофинансиране или финансиране от други източници) се насърчава.

В: Съфинансиране в натура (например положен, но незаплатен по проекта труд) може ли да се посочи като собствен принос?

О: Да, доброволен труд за реализация на проекта се приема като собствено финансиране в натура и може да се посочи.

В: Може ли разходите да включват заплати за труд/покриване на режийни разходи?

О: Да, може. Възнаграждения (по трудово и/или извънтрудово правоотношение) за хора, които ще работят пряко за реализация на проекта, са допустими като част от административните разходи, но следва да бъдат доказани с документи и заплатени всички дължими данъци и осигуровки. Максималният размер на всички административни разходи трябва да е до 30% от бюджета.

В: Как се третира ДДС при бюджетирането на проекта? Включен ли е в общата сума на финансиране, която Фондация „Америка за България“ предоставя?

О: Възможният размер на финансирането за одобрен проект е от 5 000 до 15 000 лв., като финансирането включва разходите с ДДС.  

В: Основният партньор по конкурса – София Тех Парк, предлага допълнителна подкрепа за одобрените проекти, отделно от финансирането от страна на Фондацията. Може ли да поясните малко повече?

О: Основният ни партньор в първото издание на този конкурс е София Тех Парк, които се ангажират, в допълнение към финансирането от Фондация „Америка за България“, да предоставят на всеки от одобрените проекти:

 1. безвъзмезден достъп до бюро в споделеното пространство за работа на София Тех Парк – Groworking, за период от 3 месеца/ проект;
 2. възможност за ползване на лабораториите на София Тех Парк и/или научни консултации на стойност до 1 500 лв./проект (условие за ползване на лабораторния комплекс е наличието на регистрирано юридическо лице);
 3. правни консултации – до 10 ч./ проект;
 4. консултации за интелектуална собственост – до 10 ч./ проект;
 5. безплатен достъп до всички събития в София Тех Парк за период от 6 месеца от обявяването на одобрените проекти;
 6. безвъзмезден достъп до помещение и оборудване на София Тех Парк за създаване на видео съдържание за маркетингови и промоционални цели за одобрените проекти;
 7. възможност за включване в „Програмата за иноватори“ на София Тех Парк;
 8. възможност за настаняване при преференциални цени в хостела на София Тех Парк.

Тези услуги ще бъдат предоставени от София Тех Парк директно на одобрените кандидати, при предварително заявено желание. Фондация „Америка за България“ не носи отговорност за предоставянето на тези услуги.  

В: Какъв е времевият период, в който трябва да се реализират проектите?

О: Всички дейности и разходи по проекта трябва да бъдат реализирани в рамките на осемнадесет месеца от подписването на договора за финансиране. Но самите проекти не е необходимо да имат краен срок. Висока оценка ще бъде дадена на проекти, които имат ясен и реалистичен план за бъдещо развитие и надграждане в дългосрочен план. 

В: Могат ли проектите/разработките да генерират приходи?

О: Да, могат. Целта на настоящата покана за набиране на проектни предложения в областта на приложната наука е именно да подпомогне комерсиализацията на разработките/проектите.

В: Може ли финансирането, което предоставяте, да включва разходи за регистрация на фирма?

О: Да, може. Такъв разход е допустим, стига предметът на дейност на фирмата да бъде пряко свързан с основните дейности по проекта.

В: Може ли финансирането, което предоставяте, да включва разходи за маркетинг и реклама?

О: Да, допустими са, ако са част от цялостна концепция за бъдещо развитие/комерсиализация на разработката/проекта. Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали, уеб портали или концепции за онлайн маркетинг) са допустими само ако са свързани и в подкрепа на основните дейности по проекта.

В: Колко точно проекта ще бъдат финансирани?

О: Броят на одобрените проекти зависи от качеството на проектите и доколко те отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. Одобрените проекти ще бъдат обявени на страницата на конкурса.

В: Има ли изискване къде могат да се извършват дейностите по проекта?

О: Не, няма. Дейностите могат да се извършват във всяко населено място в България. Допуска се и извършването на дейности извън страната, но само ако са пряко свързани с реализацията на проекта.

В: На какъв език трябва да се попълни формулярът за кандидатстване?

О: На български език.

В: Предоставя ли Фондацията обратна връзка по проектните предложения?

О: Фондацията няма да предоставя обратна връзка по индивидуални кандидатури след подаването им. Екипът ни ще отговори на въпроси на кандидатите (зададени в срок до 6 октомври) и по време на планираните разяснителни уебинари за всеки един от конкурсите (виж по-долу).

Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля, пишете ни на [email protected].