HUM

ОНЛАЙН УЧЕНЕ

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти

Цел

С конкурсa „Онлайн учене“, Фондация „Америка за България“ ще финансира проектни предложения, които да допринесат за намирането, разработването и тестването на интерактивни и адаптивни методологии за ефективно преподаване в електронна среда. Фокус на конкурса е училищното образование.

По-конкретно търсим проектни предложения, които да:

 • Разработят интерактивни и адаптивни методологии, модели, стратегии или педагогически инструменти, които да подпомагат ефективното и мотивиращо учене и преподаване в онлайн среда;
 • Идентифицират работещи практики и модели от българската реалност или адаптират глобални успешни практики за преподаване към българския училищен живот;
 • Подпомагат цялостната организация на училищния живот в онлайн или смесена (физическа и онлайн) учебна среда;
 • Изследват, документират и предлагат решения за ефекта от онлайн и дистанционното обучение върху уменията, мотивацията, стреса, емоционалната стабилност, социалните и личностните качества на учащите се;
 • Адресират нужди, свързани с онлайн ученето, като киберсигурност; предотвратяване, установяване и справяне с плагиатство; дигитален баланс; прегаряне на учители и ученици и др.

Конкурсът цели да идентифицира работещи подходи и модели, които могат да се разпространят в по-широк мащаб и да подпомогнат и други учащи се. Затова, независимо дали проектите стъпват на нова идея или на работеща такава, ще търсим доказателства как идеята (организационният модел, методиката, методологията и други) може ефективно да подпомогне ученето и преподаването в сферата на училищното образование.

Целевите групи на проектите могат да бъдат ученици от 1 до 12 клас, включително такива със специални обучителни нужди и/или икономически уязвими групи. Методите и инструментите, които са обект на проекта, могат да имат за фокус ученици с различно ниво на техническа обезпеченост и семейна подкрепа в условията на онлайн, дистанционно или смесено обучение.

Настоящият конкурс няма за цел да осигури базова техническа инфраструктура за учене и преподаване, а да изведе инструменти за ефективно преподаване и модели за организация на училищните дейности в онлайн и дистанционна среда, които да се приложат по-широко и да допринесат за цялостния напредък на образованието в България.

Мисията на Фондация „Америка за България“ в областта „Добро образование и работни умения“

България е изправена пред двойно предизвикателство: от една страна най-квалифицираните ѝ млади хора емигрират, а от друга има остра нужда от подходящо обучена работна ръка за развитието на икономиката. Достъпът до качествено образование за всички български граждани е необходимо условие за развитието на силен частен сектор и здраво демократично общество. Фондация „Америка за България“ подкрепя нови образователни практики основно в сферата на STEEM (science, technology, engineering, English language, and mathematics: природни науки, технологии, инженерни науки, английски език и математика).

Подкрепяме инициативи, които:

 • Подготвят лидери в образованието и създават съвременна учебна среда за развитие на уменията на 21 век. Подготвят младите хора за професиите на бъдещето чрез образователни STEEM програми и извънкласни дейности.
 • Намаляват образователните неравенства.
 • Ангажират българската диаспора чрез създаване на възможности за инвестиции и работни места.

Новини

Фондация „Америка за България“ финансира 17 проектни предложения, които ще допринесат за намирането, разработването и тестването на интерактивни и адаптивни методологии за ефективно преподаване в електронна среда. Фокус на конкурса бе училищното образование и е част от новата програма на Фондацията „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите 10 години“ в България, която бе обявена в края на септември тази година. Общо постъпилите кандидатури в този конкурс бяха 87. Всеки от одобрените 17 проекта ще бъде финансиран със сума до 40 000 лева.

Ето кои са те:

Сдружение „Център за творческо обучение“ | Насоки за въвеждане на дистанционно и смесено обучение с устройство за всеки ученик | 39 000 лв.

Фондация „Институт за изследвания в образованието“ | Създаване и валидиране на система от инструменти за диагностика и проучване на мотивацията, ангажираността и уменията за саморегулирано учене на учениците | 39 860 лв.

Основно училище „Яне Сандански” – Пловдив | Ко-обучение в онлайн среда | 33 190 лв.

„Ведамо“ ЕАД | Методически насоки и добри практики в онлайн и смесеното обучение от 1 до 12 клас | 37 190 лв.

Фондация „Асоциация Анимус” | „ПАСПОРТ” за социални умения и емоционална интелигентност | 39 952 лв.

„Съюз на математиците в България – Варна” ЕООД | Математика в електронна среда Geogebra Activity | 39 950 лв.

„Програма Бъдеще“ ЕООД | Модел на електронно обучение в 5 клас | 39 960 лв.

Сдружение „Коалиция за медийна грамотност“ | Медийна грамотност през дистанционно обучение | 35 320 лв.

Фондация „ТЕМПО“ | Въпросите са новите отговори | 39 100 лв.

Средно училище „Св. Климент Охридски“ – Добрич | Заедно в е-бъдещето | 32 509 лв.

Основно училище „Антон Страшимиров“  – с. Бохот| Чети и успявай! | 39 760 лв.

119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ – София | Онлайн / офлайн ефективност | 40 000 лв.

Технократи ООД | Хибриден модел при онлайн учене | 40 000 лв.

 Фондация „Институт Науки за глухите хора“ | Онлайн учене при учениците със слухови нарушения: оценка на езиковата компетентност и стратегии за преодоляване на комуникативните затруднения | 39 650 лв.

Средно училище „Емилиян Станев“ – Велико Търново| Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда | 28 950 лв.

Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч | Обективно Онлайн Оценяване | 27 680 лв.

Сдружение „Глобален предприемачески мониторинг България“ | Предприемачи в клас | 24 120 лв.

На 25 октомври изтече крайният срок за подаване на кандидатури. Общият брой подадени проектни предложения е 89. Следващите стъпки в процеса може да намерите в рубриката „Времеви график“.

Кандидатствай за финансиране

Краен срок: 25 октомври

Крайният срок за кандидатстване приключи.

Моля, прочетете секцията „Времеви график“ за допълнителна информация. Благодаря Ви.

 • Поканата е отворена към кандидати от цялата страна.
 • Допустими кандидати са училища, неправителствени организации, обучителни центрове, университети или университетски звена, НПО с основна дейност в сферата на образованието, центрове за професионално обучение, изследователски организации, тинк-танк организации (мозъчни тръстове), читалища или обединения от две или повече от вече изброените (например, НПО в партньорство с бизнес и/или друга организация, ясно обосновани).
 • Допустимо е обединение на кандидати в България с научни или университетски звена в чужбина, или индивидуални експерти от чуждестранни академични организации, при обосновка.
 • Успешните кандидати следва да базират своите проекти на солидни научни или емпирични (базирани на опита) доказателства или на доказано партньорство с университет или изследователски институт в България или в чужбина, с опит и научни постижения в тематиката.
 • Получатели на грант от Фондация „Америка за България“ могат да кандидатстват, ако договорите им са приключили към 31.12.2019г. Ако предложенията са представени в партньорство, това условие се отнася само за водещия кандидат, а партньорската организация може да има активен грант от Фондация „Америка за България“.

Съответствие с целите на програма „Онлайн учене“. Проектните предложения трябва да имат ясно дефинирани цели, които да са в съответствие с целите на програма „Онлайн учене“.

Дейности. Кандидатстващите организации трябва да предложат дейности, които имат потенциал да допринесат за развитието на българското образование в поне едно от  приоритетните направления на конкурса „Онлайн учене“:

 • Разработване на интерактивни и адаптивни методологии, модели или стратегии, които да подпомагат ефективното и мотивиращо учене и преподаване в онлайн среда;
 • Изследване на ефекта на добавената и виртуалната реалност в обучението;
 • Разработване и тестване на методологии за измерване на ефекта от онлайн и дистанционното обучение върху уменията, мотивацията, стреса, емоционалната стабилност и/или личностните качества на учащите се;
 • Адресиране на нужди, свързани с онлайн ученето, като киберсигурност; предотвратяване, установяване и справяне с плагиатство; дигитална идентичност и дигитален баланс; физическо и емоционално изтощение и други;
 • Изследване и разработване на ефективни модели за организиране на училищния живот в онлайн или смесена (физическа и онлайн) учебна среда;
 • Подкрепа за местни/регионални дигитални учебни центрове (хъбове) и обучителни програми в новата учебна реалност.

Целеви групи. Кандидатстващите организации трябва да определят ясно целевите групи на проекта и как разработените решения ще отговорят на нуждите на всяка от тях по най-добрия начин.

Емпирични доказателства. Кандидатстващите организации трябва да посочат на какви научни и/или емпирични доказателства се базира предложната идея.

Очаквани резултати от проекта. Резултатите от проекта трябва да са ясно формулирани, измерими, реалистични и да са логично следствие от предвидените дейности.

Устойчивост. Кандидатстващите организации трябва да имат визия как разработените решения ще продължат да се използват от целевите групи и след като подкрепата от Фондация „Америка за България“ приключи. Проектите трябва да демонстрират потенциал за разпространение на разработените решения в по-широк мащаб и да подпомогнат и други учащи се.  

Капацитет на кандидатстващата организация/консорциум. Кандидатстващата организация/консорциум трябва да притежава организационен капацитет за изпълнението на проекта.

Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и да предполага ефикасно разходване на средствата.

Всички критерии имат еднаква тежест в общата оценка на проектното предложение.

Размерът на финансирането на одобрен проект е до 40 000 лв. Проектите трябва да се реализират и всички разходи да бъдат извършени в рамките на 12 месеца след подписване на договора за финансиране.

Кандидатите могат да използват максимум 10% от търсеното финансиране за административни разходи. Останалите средства (мин. 90%) трябва да се използват за покриване на преките разходи по проекта.

Допустими разходи:

 • Преки разходи, осигуряващи успешното реализиране на проекта: изследователски дейности, дейности по тестване и прилагане на методологията, обучителни дейности, хонорари на експерти, транспортни разходи, необходима техника за осъществяването на проекта, разходи, свързани с издателска дейност, публичност на проекта и резултатите от него и други – 90% или повече;
 • Административни разходи: организационни и други дейности по управлението на проекта – заплати на екипа, пряко зает с реализацията на проекта, наем, режийни, офисни материали и други – до 10%.
 • Дейности, свързани с идентифицирането, изследването, разработването, апробирането, документирането, оценяването, издаването и разпространението на успешни практики и модели за онлайн, дистанционно обучение или комбиниран модел на учене.
 • Съпътстващи дейности: пътувания, обмен на практики, консултации с експерти и други, стига да са обосновани.
 • Разходи за квалификационни курсове и достъп до данни, онлайн съдържание и лицензи за педагогически инструменти, пряко свързани с основната дейност на проекта.
 • Публични събития и дейности по оповестяване на резултатите от проекта.
 • Закупуване на компютри, софтуери или достъп до образователно онлайн съдържание (до 5% от цялостния бюджет за проекта).
 • Дейности, свързани с политическа или партийна дейност
 • Закупуване на земя и сгради
 • Закупуване на моторни превозни средства
 • Строителство, ремонт и обзавеждане на сгради
 • Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали), без да са свързани и в подкрепа на дейности по проекта
 • Дейности, които не са пряко свързани с дейността на проекта
 • Реклама

Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат избрани от Фондация „Америка за България“ и външни експерти в съответствие с критериите, посочени в раздел „Какви са критериите за оценка на проектите?“. Предвижда се двустепенна оценка, като кандидатите, преминаващи на втори етап, ще бъдат поканени на видео интервю.

След приключване на проекта одобрените кандидати трябва да попълнят програмен и финансов отчет и да предоставят копия от всички разходни документи (договори, фактури, касови бележки).

След като Фондация „Америка за България“ обяви одобрените проекти, Фондацията ще сключи договор за грант (дарение) с организацията, чийто проект е одобрен, и ще ѝ преведе средствата по банков път. След приключване на проекта, организацията трябва да предостави отчет за извършените дейности и направените разходи (описателен и финансов), като предостави и копия от всички разходни документи – договори, фактури, касови бележки и т.н.

Обявяване на конкурса:28/09/2020
Краен срок за кандидатстване:25/10/2020
Срок за изпращане на въпроси:6/10/2020
Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси:9/10/2020
Уведомяване на неодобрените кандидатури:23/11/2020
Интервюта с преминалите първи етап на селекция:24/11/2020 – 3/12/2020
Обявяване на одобрените кандидатури:7/12/2020

Най-често задавани въпроси и отговори

В: С колко проекта може да кандидатства една организация?

О: Всяка организация или коалиция от партньори има правото да кандидатства само с един проект. Всяко предложение за проект може да включва повече от една дейност, стига да отговаря на критериите за кандидатстване в конкурса.

В: Могат ли да кандидатстват бизнес компании?

О: Да, ако проектът е в партньорство с неправителствена или академична организация.

В: Как се удостоверява партньорство с друга организация или в рамките на консорциум?

О: Доказването на партньорство става чрез писмо за подкрепа и/или договор за партньорство. Партньорство трябва да е не само „на хартия“, а с желание, активно участие и взаимно партньорство.

В: Какви са етапите на кандидатстване и необходимите документи?

О: На първи етап, кандидатите следва да подадат попълнена форма за кандидатстване и бюджет. При достигане до етап 2 кандидатите ще бъдат поканени за интервю. По време на интервюто кандидатите могат да споделят артефакти, видеоклипове, материали, инструменти, доказателства, демонстрации и други. За кандидатите, достигнали до втория етап, ще се иска писмено доказателство за партньорство, ако кандидатите планират да осъществят проекта в коалиция с други организации.

При одобрение, преди подписване на договора и след получена обратна връзка от Фондация „Америка за България“, кандидатът може да финализира бюджета по проекта. Финалистите следва да изготвят индикатори за успех съвместно с екипа на Фондация „Америка за България“.

В: Колко организации са допустими да участват в консорциум по проект?

O: Няма ограничения относно броя партньорски организации, но е важно посочените от Вас партньорски организации пряко да допринасят за реализирането на проекта и съпътстващите го дейности и материали.

В: Държавна структура може ли да бъде партньор?

О: Да.

В: Може ли частно училище да кандидатства за конкурса? 

О: Да.

В: Детска градина може ли да кандидатства? 

О: Не. Фокус на конкурса е училищното образование. 

В: Могат ли да кандидатстват група учители без НПО? 

О: Не. Допустимите кандидати трябва да са юридически лица – напр. училищно настоятелство, учителско обединение, асоциация и др.

В: Може ли разходите да включват заплати за служители на организацията?

О: Да, възнаграждения (по трудово и/или извънтрудово правоотношение) за хора, които ще работят за реализация на проекта, са допустими като част от административните разходи. Това могат да бъдат и настоящи служители на кандидата. Максималният размер на всички административни разходи трябва да е до 10% от бюджета.

Ако служителите на организацията извършват и експертна дейности, а не само организационна, то експертните хонорари се включват в директните разходи. Един служител има право да бъде включен само с един вид хонорар (или експертен, или организационен).

В: Как се третира ДДС при бюджетирането на проекта? Включен ли е в общата сума на финансиране, която Фондация „Америка за България“ предоставя?

О: Възможният размер на финансирането за одобрен проект е до 40 000 лв., като финансирането включва разходите с ДДС.  

В: Задължително ли е съфинасиране и какъв % от исканите средства за подкрепа? 

О: Няма изискване за съфинансиране.

В: Трябва ли задължително да има собствен принос? Финансов или нефинансови?

О: Не, не се изисква задължителен собствен принос. 

В: Какъв е времевият период, в който трябва да се реализират проектите?

О: Всички дейности и разходи по проекта трябва да бъдат реализирани в рамките на 12 месеца (или по-малко) от подписването на договора за финансиране. Но самите дейности след проекта не е необходимо да имат краен срок. Висока оценка ще бъде дадена на проекти, които имат ясен и реалистичен план за устойчивост. 

В: Може ли финансирането, което предоставяте, да включва разходи за маркетинг и реклама?

О:. Създаването на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали, уеб портали или концепции за онлайн маркетинг) са допустими само ако са свързани и в подкрепа на основните дейности по проекта. Например, разходи за публичност за резултатите от проекта, по-широк достъп до онлайн ресурси, създадени в рамките на проектните дейности.

В: Колко точно проекта ще бъдат финансирани?

О: Броят на одобрените проекти зависи от качеството на проектите и доколко те отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. Одобрените проекти ще бъдат обявени на страницата на конкурса.

В: Може ли чуждестранен университет, изследователски център и/или фондация да е партньор в един кандидатстващ проект към Фондацията?

О: Да, такова партньорство е допустимо, но водещата организация, с която Фондация „Америка за България“ ще сключи договор за финансиране, трябва да е регистрирано в България юридическо лице. Българското юридическо лице ще поеме всички договорни задължения и отговорността за реализиране на проекта. В допълнение, партньорството трябва да бъде доказано с писмо за подкрепа или договор между двете страни.

В: На какъв език трябва да се попълни формулярът за кандидатстване?

О: На български език.

В: Предоставя ли Фондацията обратна връзка по проектните предложения?

О: Фондацията няма да предоставя обратна връзка по индивидуални кандидатури след подаването им. Екипът ни ще отговори на въпроси на кандидатите (зададени в срок до 6 октомври) и по време на планираните разяснителни уебинари за всеки един от конкурсите (виж по-долу).

Информационен уебинар

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля, пишете ни на [email protected].