TUR

ТУРИЗЪМ ПО ДУНАВ

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти

Цел

С конкурса „Туризъм по Дунав“, Фондация „Америка за България“ ще финансира проектни предложения, които да допринесат за развитието на Дунавския район като привлекателна туристическа дестинация с активни и жизнени местни общности.

Мисията на Фондация „Америка за България“ в областта „Културно-исторически и природен туризъм“

България е известна предимно със своите черноморски и ски курорти, но нейните уникални културни и природни забележителности имат значителен потенциал да привличат местни и международни туристи. Ето защо Фондация „Америка за България“ търси възможности за развитие на културни и природни обекти, да подпомага местни общности да създават незабравими туристически преживявания, да подобряват своя имидж и да предлагат продуктите си на туристическите пазари. Развитието на този тип туризъм сплотява и вдъхва живот на общностите и допринася за развитието на местната икономика.

Подкрепяме инициативи, които:

 • Насърчават развитието на туризма. Чрез обединените усилия на частния сектор, местните власти и общностите, Фондация „Америка за България“ работи за развитието на устойчив културен и природен туризъм.
 • Допринасят за подобряване на качеството на живот на местните общности и намаляват обезлюдяването.

Новини

Фондация „Америка за България“ финансира 16 проектни предложения, които да допринесат за развитието на Дунавския район като привлекателна туристическа дестинация с активни и жизнени местни общности. Подкрепата е част от новата програма на Фондацията „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите 10 години“ в България, която бе обявена в края на септември тази година. Общо постъпилите кандидатури в този конкурс бяха 83. Всеки от одобрените 16 проекта ще бъде финансиран със сума до 15 000 лева.

Ето кои са те:

Бяла звезда турс ООД | Създаване на каяк-център в с. Беляново | 13 884 лв.

Холборн ЕООД | Откриване и опознаване на р. Дунав около Свищов с каяк | 15 000 лв.

Балкан Про Травел ЕООД  | Пътуване по р. Дунав – Автентични преживявания по течението на времето | 15  000 лв.

Екседо Травъл ЕООД | Разработване и комерсиализиране на две велосипедни обиколки по поречието на р. Дунав | 15 000 лв.

Аспро МГ ЕООД | Тур за наблюдение на птици Danube Birds Adventures | 15 000 лв.

Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан | Дунав – история, природа и приключения | 14 860 лв.

Българска асоциация за селски и екотуризъм | Устройване на туристическа пътека „Крановска Суха река” | 14 700 лв.

Диджитал Сова ЕООД | Мобилно приложение Dunav Ultra – Мрежа от информационни табла и насочваща маркировка | 15 000 лв.

Сдружение „Туристическо дружество Приста“ | Един ден от живота на праисторическия човек по брега на Дунава | 14 884 лв.

Исторически музей – град Оряхово | Ехо от вековете | 14 996 лв.

НЧ „Напредък 1871” – град Никопол | Дунав – хора, природа и традиции | 14 965 лв.

Асоциация на дунавските общини „Дунав“ | „Danube Experience“ – тематични турове и фестивал на сетивата | 15 000 лв.

Фондация „Колективът“ | Създаване на туристическа атракция чрез ангажиране на местната общност | 15 000 лв.

Плато ООД | Велоуикенд ДУНАВ | 14 995 лв.

Дирекция на природен парк „Персина“ | Фестивал на къдроглавия пеликан | 14 980 лв.

К.П.Сейфти ООД | Юнска фиеста по р.Дунав с лодки | 14 182 лв.

На 25 октомври изтече крайният срок за подаване на кандидатури. Общият брой подадени проектни предложения е 83. Следващите стъпки в процеса може да намерите в рубриката „Времеви график“.

Кандидатствай за финансиране

Краен срок: 25 октомври

Крайният срок за кандидатстване приключи.

Моля, прочетете секцията „Времеви график“ за допълнителна информация. Благодаря Ви.

Поканата е отворена към кандидати от цялата страна, но предложените проектни дейности трябва да се осъществяват в общините по поречието на река Дунав – Брегово, Ново село, Видин, Димово, Лом, Вълчедръм, Козлодуй, Мизия, Оряхово, Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, Свищов, Ценово, Борово, Иваново, Русе, Сливо Поле, Тутракан, Главиница, Ситово, Силистра, Кайнарджа.

Допустими кандидати са всички юридически лица, регистрирани в България със следния профил – туристически асоциации, агенции, туроператори, собственици на хотели, микро, малки и средни бизнеси, които предлагат туристически продукти и услуги, национални и природни паркове и резервати, музеи, читалища, граждански организации и консорциуми от организации. В случай, че кандидатурата е от обединение от партньори, изрично трябва да се спомене коя ще бъде водещата организация, която ще отговаря за управлението и отчитането на дейностите. Проектите на организации, които са регистрирани или осъществяват своята досегашна дейност в поне една от целевите общини, ще имат предимство. Целта е да се подкрепят местните общности и местният капацитет.

Получатели на грант от Фондация „Америка за България“ могат да кандидатстват, ако договорите им са приключили към 31.12.2019г. Ако предложенията са представени в партньорство, това условие се отнася само за водещия кандидат, а партньорската организация може да има активен грант от Фондация „Америка за България“.

Съответствие с целите на програма Туризъм по Дунав“. Проектните предложения трябва да имат ясно дефинирани цели, които да са в съответствие с целите на програма „Туризъм по Дунав“.

Дейности. Проектите трябва да развиват нови, оригинални за местния контекст туристически продукти, услуги и преживявания или да доусъвършенстват съществуващи такива. Дейностите трябва да са съобразени с даденостите на региона.

Целеви групи. Кандидатстващите организации трябва да определят ясно целевите групи на проекта и как предоставените продукти, услуги и преживявания ще отговорят на нуждите им по най-добрия начин.

Очаквани резултати от проекта. Резултатите от проекта трябва да са ясно формулирани, измерими, реалистични и да са логично следствие от предвидените дейности. Проектът трябва да допринася за засилване на туристическия поток към целевите общини и да има положително въздействие върху развитието на местната икономика (увеличен брой туристи, нощувки в места за настаняване, похарчени средства от турист, нови работни места в туристическия сектор и т.н.).

Устойчивост. Кандидатстващата организация трябва да има визия как предложените продукти, услуги и преживявания ще продължат да съществуват и след като подкрепата от Фондация „Америка за България“ приключи.

Институционален капацитет на кандидатстващата организация. Предишен опит в осъществяването на продукти, услуги и преживявания в сферата на туризма в поне една от целевите общини е предимство.

Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и да предполага ефикасно разходване на средствата.

Всички критерии имат еднаква тежест в общата оценка на проектното предложение.

Размерът на финансирането на одобрен проект е от 5 000 до 15 000 лв. Проектите трябва да се реализират и всички разходи да бъдат направени в рамките на две години след подписване на договора за дарение.

Приемливи разходи:

 • Преки разходи, осигуряващи успешното реализиране на проекта – материали, екипировка, разходи за наем и други (90%).
 • Административни разходи. Организационни и други дейности по управлението на проекта – заплати на екипа, пряко зает с реализацията на проекта, квалификационни курсове и други (10%).
 • Приключенски дейности на открито, които привличат туристи и генерират приходи за местната икономика (пешеходни и велотурове, наблюдение на птици, разходки с лодки и каяк, и други).
 • Продукти и услуги, създадени за групи туристи, спрямо техните изисквания, които предлагат незабравимо преживяване (винени, кулинарни и занаятчийски турове, доброволчески туризъм и други).
 • Малки инфраструктурни дейности, като почистване на пътеки, поставяне на информационни табла, изграждане на леки конструкции, които не вредят на природата, обезопасени са, не застрашават здравето на туристите и не са основната дейност на проекта.
 • Разходи за квалификационни курсове и други, пряко свързани с основната дейност на проекта.
 • Фестивали, пазари, базари и други събития, свързани с приключенски туризъм.
 • Дейности, свързани с политическа или партийна дейност
 • Закупуване на земя и сгради
 • Закупуване на моторни превозни средства
 • Строителство, ремонт и обзавеждане на сгради
 • Закупуване на компютри, софтуери, принтери и мобилни телефони
 • Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали), без да са свързани и в подкрепа на дейности по проекта
 • Всякакви други дейности, които не са пряко свързани с проекта

Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат избрани от Фондация „Америка за България“ в съответствие с критериите, посочени в раздел „Какви са критериите за оценка на проектите“.

След приключване на проекта, одобрените кандидати трябва да попълнят описателен и финансов отчет и да предоставят копия от всички разходни документи (договори, фактури, касови бележки).

След като Фондация „Америка за България“ обяви одобрените проекти, Фондацията ще сключи договор за грант (дарение) с организацията, чийто проект е одобрен, и ще ѝ преведе средствата по банков път. След приключване на проекта, организацията трябва да предостави отчет за извършените дейности и направените разходи (описателен и финансов), като предостави и копия от всички разходни документи – договори, фактури, касови бележки и т.н.

Обявяване на конкурса:28/09/2020
Краен срок за кандидатстване:25/10/2020
Срок за изпращане на въпроси:6/10/2020
Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси:9/10/2020
Уведомяване на неодобрените кандидатури:23/11/2020
Интервюта с преминалите първи етап на селекция:24/11/2020 – 3/12/2020
Обявяване на одобрените кандидатури:7/12/2020

Най-често задавани въпроси и отговори

В: С колко проекта може да кандидатства една организация?

О: Няма ограничение за броя на постъпилите проекти от една кандидатстваща организация, стига те да отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. 

В: Има ли разпределение на финансирането по области?

О: Няма разпределение на финансирането по области. Одобрението за финансиране на проектите зависи от качеството на проектните предложения и доколко те отговарят на изискванията на конкурса.

В: Как се удостоверява партньорство с друга организация или в рамките на консорциум?

О: Доказването на партньорство става чрез писмо за подкрепа и/или договор за партньорство (изисква се допълнително само от кандидатите, преминали първи етап на селекция). Партньорството трябва да е не само „на хартия“, а с желанието и активното участие на местния партньор. Целта е да се подкрепят местните общности и местният капацитет.

В: Равностойно ли е участието на софийска организация с местен партньор от дунавска община ИЛИ е по-добре водещата кандидатстваща организация да бъде местно юридическо лице с партньор софийската организация?

О: И двата подхода са еднакво приемливи и зависят от цялостната концепция, която предлагате. Целта на конкурса е да се стимулира развитието на капацитета на местни организации, които предлагат туристически продукти, услуги и/или преживявания в Дунавския район.

В: Могат ли част от дейностите да се осъществяват в области извън Дунавския район?

О: Няма ограничение проектите да излизат извън границите на областите извън Дунавския район, но средствата, които Фондация „Америка за България“ ще предостави по този конкурс, трябва да бъдат разходвани за дейности, реализирани на територията на областите в Дунавския район.

В: Общини могат ли да кандидатстват?

О: Конкурсът не е отворен за общини, но те биха могли да допринесат финансово към проект, с който дадена организация кандидатства, като покрият напълно или частично процентното самоучастие на кандидатстващата организация.

В: Може ли разходите да включват заплати за служители на организацията?

О: Да, възнаграждения (по трудово и/или извънтрудово правоотношение) за хора, които ще работят за реализация на проекта, са допустими като част от административните разходи. Това могат да бъдат и настоящи служители на кандидата. Максималният размер на всички административни разходи трябва да е до 10% от бюджета.

В: Как се третира ДДС при бюджетирането на проекта? Включен ли е в общата сума на финансиране, която Фондация „Америка за България“ предоставя?

О: Възможният размер на финансирането за одобрен проект е от 5 000 до 15 000 лв., като финансирането включва разходите с ДДС.

В: Какъв е времевият период, в който трябва да се реализират проектите?

О: Всички дейности и разходи по проекта трябва да бъдат реализирани в рамките на две години от подписването на договора за финансиране. Но самите проекти не е необходимо да имат краен срок. Висока оценка ще бъде дадена на проекти, които имат ясен и реалистичен план за устойчивост. Препоръчително е кандидатите да помислят за бизнес план, въвеждане на такси, платени услуги и начини за поддръжка и надграждане на проектите в дългосрочен план. 

В: Още със самото кандидатстване ли трябва да се приложи бизнес план?

О: Не, бизнес план ще се изисква допълнително само от кандидатите, преминали първи етап на селекция.  

В: Може ли финансирането, което предоставяте, да включва разходи за маркетинг и реклама?

О: Допустими са, ако са част от цялостна концепция за предоставяне на туристически продукт, услуга или преживяване, които привличат туристи и генерират приходи за местната икономика. Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали, уеб портали или концепции за онлайн маркетинг) са допустими само ако са свързани и в подкрепа на основните дейности по проекта. 

В: Колко точно проекта ще бъдат финансирани?

О: Броят на одобрените проекти зависи от качеството на проектите и доколко те отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. Одобрените проекти ще бъдат обявени на страницата на конкурса.

В: Може ли чуждестранен туроператор или туристическа агенция да е партньор в един кандидатстващ проект към Фондацията?

О: Да, такова партньорство е допустимо, но водещата организация, с която Фондация „Америка за България“ ще сключи договор за финансиране, трябва да е регистрирано в България юридическо лице. Българското юридическо лице ще поеме всички договорни задължения и отговорността за реализиране на проекта.

В: Задължително ли е да бъдат осигурени работни места с проекта?

О: Не е задължително, но една от основните цели на конкурса е проектите да допринесат за развитието на местната икономика и общности.

В: На какъв език трябва да се попълни формулярът за кандидатстване?

О: На български език.

В: Предоставя ли Фондацията обратна връзка по проектните предложения?

О: Фондацията няма да предоставя обратна връзка по индивидуални кандидатури след подаването им. Екипът ни ще отговори на въпроси на кандидатите (зададени в срок до 6 октомври) и по време на планираните разяснителни уебинари за всеки един от конкурсите (виж по-долу).

УЕБИНАР​

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля пишете ни на [email protected].