Образователни програми и събития в Епископската базилика на Филипопол

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти 

Цел

Фондация „Америка за България“ и „Приятели на Базиликата – Пловдив“, в сътрудничество с Общински институт „Старинен Пловдив“, обявяват конкурс за разработването и провеждането на образователни програми и събития на територията на Епископската базилика на Филипопол в Пловдив.

Настоящият конкурс цели да насърчи посещенията на деца и ученици в Епископската базилика на Филипопол, като им даде възможност чрез програми, творчески ателиета, игри и други образователни събития да научат повече за богатото културно-историческо наследство на Пловдив и на България.

Конкурсът е отворен за проектни предложения на юридически лица, регистрирани в България, включително публични и частни организации и фирми, предлагащи образователни програми и събития. Ще подкрепим проекти, свързани със създаването и провеждането на ателиета, игри и занимания в областта на историята, природните науки, приложното изкуство, литературата, дизайна и архитектурата. Провеждането на проектите трябва да има приложен график с определена регулярност и да е в рамките на 12 месеца от датата на финансиране на проекта.

Срокът за кандидатстване е 28 февруари 2023 година, а по-подробна информация можете да намерите в раздела „Кандидатствайте за финансиране“ по-долу.

Експертно жури, съставено от представители на Фондация „Америка за България“, общински институт „Старинен Пловдив“ и Фондация „Приятели на Базиликата – Пловдив“, ще избере най-добрите, обещаващи и отличаващи се проекти.

Фондация „Приятели на Базиликата – Пловдив“ обединява активни граждани и представители на бизнеса в Пловдив от 2018г. Мисията на „Приятелите“ е да превърне Епископската базилика в оживен културен център, привлекателно място за деца и възрастни, пловдивчани и гости от България и света. Първата инициатива на „Приятели на Базиликата“ е кампанията „Подари си птица“. Всеки може да избере измежду близо 100 мозайки на птици, за които да се грижи с дарение от минимум 5000 лева. Чрез тази кампания до момента са набрани 150 000 лева от 34 дарители. Това са средствата, които се разпределят с настоящия конкурс.

Новини

Конкурсът на Фондация „Америка за България“ и „Приятели на Базиликата – Пловдив“ е с общ фонд от 150 хил. лева. за финансиране на образователни проекти за деца и ученици. 

 Фондация „Америка за България“ и „Приятели на Базиликата – Пловдив“, в сътрудничество с Общински институт „Старинен Пловдив“, обявяват конкурс за разработването и провеждането на образователни програми и събития на територията на Епископската базилика на Филипопол в Пловдив. Конкурсът цели да насърчи посещенията на деца и ученици в Епископската базилика, като им даде възможност чрез програми, творчески ателиета, игри и други образователни събития да научат повече за богатото културно-историческо наследство на Пловдив и на България. 

Организаторите на конкурса ще подкрепят проекти, свързани със създаването и провеждането на ателиета, игри и занимания в областта на историята, природните науки, приложното изкуство, литературата, дизайна и архитектурата с продължителност до 12 месеца.  

Кандидатите трябва да са юридически лица, регистрирани в България, включително публични и частни организации и фирми, предлагащи образователни програми и събития.  

Крайният срок за кандидатстване е 28 февруари 2023г. Вижте секцията „Кандидатствай тук“.

Фондация „Приятели на Базиликата – Пловдив“ обединява активни граждани и представители на бизнеса в Пловдив от 2018г. Мисията на „Приятелите“ е да превърне Епископската базилика в оживен културен център, привлекателно място за деца и възрастни, пловдивчани и гости от България и света. Първата инициатива на „Приятели на Базиликата“ е кампанията „Подари си птица“. Всеки може да избере измежду близо 100 мозайки на птици, за които да се грижи с дарение от минимум 5000 лева. Чрез тази кампания до момента са набрани 150 000 лева от 34 дарители. Това са средствата, които се разпределят с настоящия конкурс. 

Кандидатствай за финансиране

Краен срок: 28 февруари, 2023г.

Поканата е отворена към юридически лица, регистрирани в България, включително публични и частни културни организации и фирми, които имат опит в създаването на програми за деца и ученици.

Задължително условие е проектите, с които се кандидатства, да се осъществяват на територията на Епископската базилика. Те трябва да имат приложен график и регулярност на провеждането в рамките на 12 месеца от датата на финансиране. Съдържанието им трябва да е свързано с темите, които повдигат множеството находки от Базиликата. Повече подробности за културно-историческото съдържание в Епископската базилика можете да намерите в раздел „План на експозициите“.

Базиликата разполага със следните площи за публични събития:

 • Капацитет от 180 седящи места за сценични изяви;
 • Детски кът с капацитет 25 деца;
 • Зала за работа с мозайки с капацитет 15 души;
 • Зала за временни изложби от 100 кв.м.;
 • Допуска се изявите да са и в откритото пространство около Базиликата.

В този конкурс ще бъдат подкрепени проекти с продължителност до 12 месеца. Предложените проекти не трябва да са еднократни и трябва да имат регулярност на провеждането в рамките на тези 12 месеца. 

 • Образование под формата на игра:
  Съобразени със съответната възрастова група образователни игри, свързани със съдържанието в Епископската базилика.
 • Приложни ателиета:
  Образователни занимания и работилници, свързани със съдържанието на Епископската базилика.
 • Открити учебни занимания в Епископската базилика, които да свързват учебната програма с началната и основна форма на образование със съдържанието в Базиликата.

Ако проектът го позволява, кандидатите трябва да имат готовност да предоставят програмите си за ползване на екипа на Базиликата след приключване на финансирането.

 • Съответствие с целите на конкурса. Проектните предложения трябва да имат ясно дефинирани цели, които да са в съответствие с целите на обявената конкурсна процедура.
 • Дейности. Проектите трябва да развиват образователни програми и събития, свързани с привличането на деца и ученици.
 • Целеви групи. Кандидатите трябва да определят ясно целевите групи на проекта и как предоставените събития ще отговорят на нуждите им по най-добрия начин.
 • Очаквани резултати от проекта. Резултатите от проекта трябва да са ясно формулирани, измерими, реалистични и да са логично следствие от предвидените дейности.
 • Капацитет на кандидата. Предишен опит в осъществяването на образователни програми и събития е предимство.
 • Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и да предполага ефикасно разходване на средствата. Наличието на собствен принос се насърчава и носи предимство.
 • Всички критерии, освен предимството, имат еднаква тежест в общата оценка на проектното предложение.

Размерът на финансирането на одобрен проект е до 15 000 лева и трябва да се разходва за регулярни събития и дейности в Базиликата. Проектите трябва да се реализират и всички разходи да бъдат направени в рамките на дванадесет месеца след подписване на договора за дарение. Няма изискване към кандидатите за собствен принос, но наличието на такъв се насърчава и носи предимство.

Допустими разходи:

 • Преки разходи, осигуряващи успешното реализиране на проекта – наем и заплащане за персонал извън работното време на Епископската базилика, хонорари на инструкторите в игрите и ателиетата, артистите и участниците в програмата, материали за ателиетата, печатни материали, озвучаване.
 • Административни разходи – организационни и други дейности по управлението на проекта – заплащане на труд на екипа, пряко зает с реализацията на проекта, счетоводни услуги, банкови такси и други (до 10% от общата стойност на бюджета. Крайната сума на преки плюс административни разходи не трябва да надхвърля 15 000 лева).
 • Разходи за популяризиране на събитието.
 • Дейности, свързани с политическа или партийна дейност
 • Закупуване на компютри, принтери и мобилни телефони
 • Създаване единствено на рекламни и имиджови материали
 • Всякакви други дейности, които не са пряко свързани с проекта

Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат избрани от Фондация „Америка за България“ и външни експерти от организациите партньори на конкурса в съответствие с критериите, посочени в раздел „Критерии за оценка на проектите“.

След приключване на проекта одобрените кандидати трябва да попълнят описателен и финансов отчет и да предоставят копия от всички разходни документи (договори, фактури, касови бележки и т.н.).

След като Фондация „Америка за България“ обяви одобрените проекти, ще бъде сключен договор с всеки кандидат, чийто проект е одобрен, и средствата, отпускани от Фондация „Америка за България“, ще се преведат по банков път. След приключване на проекта организацията трябва да предостави отчет за извършените дейности и направените разходи (описателен и финансов, като предостави и копия от всички разходни документи – договори, фактури, касови бележки и т.н.).

Формуляр за кандидатстване

Информация за организацията

Данни за проекта

Моля, изтеглете и попълнете бюджета оттук.

Budget Form Бюджет

Описание на проекта

* Моля, спазвайте ограничението за максимален брой символи там, където е посочено. Надвишаването му ще намали вашите точки при оценяването.

Резултати

* Моля, спазвайте ограничението за максимален брой символи там, където е посочено. Надвишаването му ще намали вашите точки при оценяването.

Информация за кандидата и партньорите

* Моля, спазвайте ограничението за максимален брой символи там, където е посочено. Надвишаването му ще намали вашите точки при оценяването.
Краен срок за подаване на уточняващи въпроси17.01.2023
Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси20.01.2023
Дни за посещение в Базиликата

24.01.2023, 3.02.2023 от 11:00 – 12:00ч и
14:00 – 15:00ч

Краен срок за кандидатстване28.02.2023
Селекция на успешни кандидатури10.03.2023
Уведомяване на неодобрените кандидати17.03.2023
Обявяване на одобрените кандидати22.03.2023

За Епископската базилика на Филипопол

Кратко описание на експозициите в Епископската базилика на Филипопол:

Експозициите в Епископската базилика са разделени в 26 зони, разположени на 3 нива вътре, както и в пространството около сградата.

Етаж 1

00 Външен площад и атриум

01 Атриум

02 Вход

03 Нартекс

04 Ориентация

05 Стена на дарителите

06 Овална сграда и мозайки

07 Зала за работа с мозайки

08 Апсида

09 Светилище

10 Мозаечни пластове

11 Средновековен некропол

12 Средновековно селище

13 Северна стена

14 Изход

15 Баптистерия

16 Магазин за сувенири

17 Северна порта

18 Римски път

Междинен етаж

19 Зала за временни изложби

20 Рампа

Етаж 2

00 Външен площад и вход

20 Рампа

21 Пловдив по време на Римската империя

22 Мозайки с птици и интерактивни табла

23 Интерактивна инсталация с птици

24 Фонтанът на живота

25 Детски кът

Пространство около сградата

26 Външна детска площадка

За повече подробности вижте приложения план (на английски) тук.

Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса

В: Могат ли да кандидатстват физически лица?

О: Конкурсът е отворен само за юридически лица, регистрирани в България, включително публични и частни културни организации и фирми. Професионалисти, регистрирани с ЕИК на свободна практика не са допустими кандидати.  Правилата на конкурса не допускат участието на физически лица.

 

В: Могат ли да кандидатстват училища?

О: Училищата не могат директно да кандидатстват, допустим кандидат са училищните настоятелства.

 

В: От кой месец одобрените кандидати могат да започнат провеждането на активностите по проекта?

О: Одобрените кандидати могат да започнат провеждането на активностите по проекта през месец април, веднага след като договорът бъде сключен и средствата бъдат отпуснати.. Тогава ще започне да тече и 12-месечният срок за изпълнение.

 

В: Кога се превеждат средствата при одобрен проект?

О: Средствата се превеждат след подписване на договор.

 

В: Трябва ли програмите да имат входна такса или ще са безплатни?

О: Насърчаваме кандидатите да включат входна такса за програмите си, като остойностят дейностите по проектите си и предложат разумно ценообразуване. Това ще позволи устойчивост на дейностите и развитие на проекта и след приключване на финансирането. Предимство ще имат проекти, които могат да продължат и след изтичане на финансирането.

 

В. Трябва ли да се заплаща друг вид такса за ползване на Базиликата?

О: Таксата, която ще дължите на Базиликата е за наем на зоната, която предвиждате да ползвате. Тази такса трябва да бъде включена в бюджета на проекта. В момента цените се актуализират и ще бъдат предоставени на кандидатите допълнително. Препоръчваме ви да посетите Базиликата в определените за посещение дни и часове (24.01 и 03.02.2023г. от 11ч. до 12ч и от 14ч. до 15 ч. часа, когато уредниците ще ви покажат с какви площи за събития може да разполагате и съответно какви са цените за наем.

 

В: Може ли да се кандидатства с повече от един проект?

О: Да, може, но един кандидат може да получи финансиране само за една идея – тази, оценена по-високо от журито.

 

В: Може ли да се правят промени по бюджета в хода на изпълнение на проекта?

О: Да, допуска се в някои случаи, но само след предварителна консултация и одобрение от Фондация „Америка за България“.

 

В: Има ли контрол върху изпълнението на проекта и отчитането на разходите?

О: Да, екипът на Фондация „Америка за България“ ще следи изпълнението на проекта и ще извършва посещения на място. Всички разходи по проекта ще подлежат на стриктен контрол.

  

В: Трябва ли да има самоучастие във финансирането на проекта?

О: Не е задължително да има самоучастие, но наличието на собствен принос се насърчава и носи предимство.

 

В: Формулярът за кандидатстване ще бъде ли публикуван предварително?

О: Кандидатстването става директно през страницата на конкурса в пет лесни стъпки. Трябва да попълните информацията за вашата организация и да отговорите на въпросите. В стъпка две ще намерите и бюджетната форма, която трябва да свалите, попълните и качите обратно на страницата на конкурса.

 

В: Каква е целевата групата на участниците в програмата? Може ли се включат деца от детски градини и студенти?  

О: Конкурсът цели да привлече вниманието на ученици от 1ви до 12ти клас. Предимство ще имат проекти, които могат да продължат и след изтичане на финансирането.

 

В: Може ли да се организират еднократни събития?

О: Не, не може да се организират еднократни събития. Провеждането на проектите трябва да има приложен график с определена регулярност и да е в рамките на 12 месеца.

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля, пишете на TUR@us4bg.org