Развитие на туризма в Северозападна България и по поречието на река Дунав

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти

Цел

Целта на конкурса е да развие туристически продукти и услуги в Северозападна България и по поречието на река Дунав, които да мотивират туристите в тези региони да удължат престоя си. Дългосрочната цел на конкурса е да постави Северозападна България и поречието на река Дунав трайно на туристическата карта на България, като региони развиващи устойчив природосъобразен и културно-исторически туризъм, който допринася за развитието на местните икономики.

История

През последните три години Фондация „Америка за България“ подкрепи над 50 проекта в Северозападна България и по поречието на река Дунав. Сред тях са стартиращи бизнеси, които започнаха да предлагат нови услуги, съществуващи фирми, които имаха нужда от малко помощ, за да доразвият дейностите си, и нестопански организации, които организираха преживявания – велообиколки, пътешествия с каяци, разходки с лодки, винени дегустации, фестивал на балоните и други.

С този конкурс отново търсим съмишленици, с които да дадем стимул на любопитните пътешественици да посетят тези региони, да останат в тях няколко дни и да преживеят незабравими моменти сред богатото културно-историческо наследство и красивата природа на България.

Кандидатствай за финансиране

Краен срок: 10 февруари 2024г.

Поканата е отворена за кандидати от цялата страна, но предложените проектни дейности трябва да се осъществяват в Северозападна България (конкретно областите Враца, Видин, Монтана) и общините по поречието на река Дунав – Брегово, Ново село, Видин, Димово, Лом, Вълчедръм, Козлодуй, Мизия, Оряхово, Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, Свищов, Ценово, Борово, Иваново, Русе, Сливо Поле, Тутракан, Главиница, Ситово, Силистра.

Настоящият конкурс е разделен в три категории:

Категория:Елате ни на гостиЩом сме двама, страшно нямаСговорна дружина, планина повдига
Финансиране:до 25 000 лв.до 50 000 лв.до 150 000 лв.
Продължителност:до 12 месецадо 12 месецадо 18 месеца
Какви проекти търсим?В тази категория търсим кандидати, които са базирани и развиват дейностите си в Северозападна България или по поречието на река Дунав, създават или развиват туристически услуги, за да стане престоят на туристите в района интересен, ползотворен и продължителен. Проектите трябва да включват поредица от събития или турове, преживявания, да се предлагат дългосрочно и да са на достъпни места със съществуващ туристопоток или сериозен потенциал за такъв. Водеща цел на проектите е да допринасят за развитието на местната икономика.В тази категория поощряваме партньорства. Намерете подходящ партньор и кандидатствайте заедно за създаване на общ туристически продукт, услуга, регулярни събития, фестивали, създаване на артистични намеси, физически обекти/конструкции, облагородяващи средата или за надграждане на вече съществуващи такива. Проектите трябва да са дългосрочни, да целят привличане и престой на туристи и да допринасят за развитието на местната икономика. Насърчават се партньорства с общини, активни местни туристически организации, читалища, галерии, музеи, природни паркове и други.

В тази категория ще финансираме проекти, които обединяват усилията на местната общност за развитието на цялостна туристическа дестинация.

В Северозападна България и по поречието на река Дунав са разположени природни паркове, биосферни резервати и културно-исторически обекти.

Целим обединяване на местната общност и съвместна работа, така че тези места да се оживят чрез регулярни разходки, турове, събития, културни и артистични прояви, физически обекти/конструкции.

Насърчават се партньорства с общини, активни местни туристически организации, читалища, галерии, музеи, природни паркове и други.

Изрично трябва да споменете коя ще е водещата организация, която ще получи финансирането и ще отговаря за управлението и отчитането на средствата.

Проектът трябва да включва тригодишен план за развитие на предложените дейности и осигуряване на финансова устойчивост, включително генериране на приходи, управление и поддръжка.

Няма да се подкрепят проекти за еднократно провеждани мероприятия – фестивали или празници – без намерение и план как ще бъдат организирани дългосрочно.

За какво можете да кандидатствате:Поощряваме инвестиции с дългосрочен ефект – закупуване на оборудване, екипировка, ремонтни работи, които допълват основната дейност, поставяне на указателни знаци, информационни табели, изготвяне на рекламни материали за новите/надградените туристически продукти.Поощряваме инвестиции с дългосрочен ефект – закупуване на оборудване, екипировка, ремонтни работи, които допълват дейността, поставяне на указателни знаци, информационни табели, изготвяне на полезни за туристите печатни материали за новопредложените/надградените туристически продукти, хонорари за екипа.Осъществяване на дейности, свързани с вашата визия за дългосрочно развитие на туристическата дестинация, хонорари за екипа, материали, оборудване, реклама, маркетинг, визуална идентичност.
За какво НЕ можете да кандидатствате:Закупуване на земя и сгради, моторни превозни средства, техника (компютри, принтери, мобилни телефони и др.), създаване единствено и само на уебсайтове и платформи, рекламни и имиджови материали, както и на всякакви други дейности, които не са пряко свързани с проекта.
Допустими кандидати:

Юридически лица, регистрирани в България, със следния профил – туристически асоциации, собственици на къщи за гости и семейни хотели, микро, малки и средни бизнеси, които предлагат туристически продукти и услуги, природни паркове, музеи, читалища, неправителствени организации и консорциуми от такива.

Не се допускат кандидати, които имат действащ проект към Фондация „Америка за България“. Допустимо е обаче те да участват като партньори на основния кандидат.

 Кандидати, които са базирани и осъществяват своята досегашна дейност в целевите региони, ще имат предимство.Не е задължително кандидатите да са базирани в Северозападна България и поречието на река Дунав, но е добре да познават туристическия потенциал на регионите.

Дейности. Проектите трябва да развиват нови, запомнящи се туристически продукти, услуги и преживявания или да доусъвършенстват съществуващи такива. Проектните предложения трябва да имат ясно дефинирани цели, които да са в съответствие с целите на обявената конкурсна процедура и съответната категория, за която се кандидатства.

Предишен опит. В категорията „Елате ни на гости“ насърчаваме както опитни, така и нови предприемачи с визия, мотивация и бизнес стратегия за развитие на нови туристически продукти и услуги. В категориите „Щом сме двама, страшно няма“ и „Сговорна дружина, планина повдига“ се изисква кандидатите да имат опит в сферата на туризма.

Продължителност на престоя на туриста. Пълноценният престой на туристите включва комбинация от различни продукти и услуги. Освен уютни и гостоприемни къщи за гости и вкусна храна, цялостното преживяване на туристите включва посещение на природни или културно-исторически забележителности, приключения, спортни активности, взаимодействие с природата, дейности, свързани с опознаването и потапянето в местния бит и култура и други. Проекти, които предлагат пакет от преживявания с цел удължаване престоя на туристите в региона, ще имат предимство.

Партньорства. Насърчаваме партньорства с други организации на местно, регионално и национално ниво – общини, активни туристически организации и бизнеси, които предлагат туристически продукти и услуги, читалища, галерии, музеи, природни паркове и други. Целта е създаването на общ туристически продукт, свързан с цялостното преживяване на туриста            (в категория „Щом сме двама, страшно няма“) или обединяване на усилията за развитието на цялостна туристическа дестинация (в категория „Сговорна дружина, планина повдига“). Партньорствата в категория „Елате ни на гости“ не са задължителни и трябва да бъдат планирани само ако ще допринесат за по-високото качеството на проекта.

Очаквани резултати от проекта и устойчивост. Резултатите от проекта трябва да са ясно формулирани, измерими, реалистични и да са логично следствие от предвидените дейности. Проектът трябва да допринася за засилване на туристическия интерес към целевите региони и да има положително въздействие върху развитието на местната икономика (увеличен брой туристи, увеличени приходи, нощувки в места за настаняване, похарчени средства от турист, работни места в туристическия сектор за местните жители, сформиране на предлаганата цена за продукта/услугата на база цената на конкуренцията). Кандидатите трябва да имат визия как предложените продукти, услуги и преживявания ще продължат да съществуват и след като подкрепата от Фондация „Америка за България“ приключи.

Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и да предполага ефикасно разходване на средствата.

Всички критерии имат еднаква тежест в общата оценка на проектното предложение.

Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат избрани от Фондация „Америка за България“ в съответствие с критериите, посочени в раздел „Какви са критериите за оценка на проектите?“. Оценката на проектите ще се извърши в три етапа. Кандидатите, които преминат успешно първия етап, ще бъдат поканени на онлайн интервю за втори етап, а третият етап включва посещение на място и събеседване с кандидата.

След като Фондация „Америка за България“ обяви одобрените проекти, ще бъде сключен договор за грант с всеки одобрен кандидат. Средствата за финансиране на проекта ще бъдат преведени по банков път. След приключване на проекта, организацията трябва да предостави отчет за извършените дейности и направените разходи (описателен и финансов, като предостави и копия от всички разходни документи – договори, фактури, касови бележки и други).

Обявяване на конкурса:

10 януари 2024 г.

Краен срок за подаване на уточняващи въпроси:

19 януари 2024 г.

Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси. Линк към видеото ще бъде качен в секция „Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса“.

23 януари 2024 г., 11:00 ч.

Краен срок за кандидатстване:

* Кандидатури, постъпили след този ден и час, няма да бъдат разглеждани.

10 февруари 2024 г., 23:59 ч.

Интервюта с успешните кандидати, преминаващи към втори етап (онлайн видео интервю):

11 – 15 март 2024 г.

Посещения на място на успешните кандидати, преминали втори кръг

18 – 29 март 2024 г.

Обявяване на одобрени и неодобрени кандидати:

8 април 2024 г.

Крайният срок за кандидатстване приключи.

Моля, прочетете секцията „Времеви график“ за допълнителна информация. Благодаря Ви.

Най-често задавани въпроси и отговори

В: Има ли специфични изисквания към кандидатите?

О: Кандидатите трябва да са регистрирани в България юридически лица – туристически асоциации, собственици на къщи за гости и семейни хотели, микро, малки и средни бизнеси, които предлагат туристически продукти и услуги, природни паркове, музеи, читалища, неправителствени организации и консорциуми от организации.

В: Могат ли да кандидатстват физически лица?

О: Не, не могат. 

В: Могат ли да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)?

О: Да, поканата за конкурса е отворена и към ЮЛНЦ.

В: Може ли да кандидатства чуждестранно юридическо лице?

О: Не, водещата организация, с която Фондация „Америка за България“ ще сключи договор за финансиране, трябва да е регистрирано в България юридическо лице. Чуждестранни юридически лица са допустими като партньорски организации.

В: Допустими кандидати ли са новосъздадени юридически лица?

О: Да, допустими са. В случаите, в които новорегистрирано юридическо лице продължава туристическа дейност, извършвана до момента от физическо лице, това следва да се опише и уточни във формуляра за кандидатстване.

В: Може ли да се кандидатства само с идея за проект, или трябва да има вече стартиран и регистриран бизнес?

О: Може да кандидатствате с идеен проект, който да реализирате чрез конкурса, но организацията ви трябва да е вече регистрирана или в процес на регистрация по време на кандидатстването.

В: Как се удостоверява партньорство с други организации?

О: На етап кандидатстване не е необходимо партньорството да се удостоверява, достатъчно е само да се посочат и опишат параметрите му. Партньорските организации ще бъдат поканени да участват в интервюто, ако кандидатът премине на втори етап на оценка.

В: Могат ли да кандидатстват къщи за гости, които са категоризирани и регистрирани, но са физически лица?

О: Такива кандидати са допустими само като партньори, но не и като водеща страна в обединените или единствен получател на финансиране.

В: С колко проекта може да кандидатства един кандидат?

О: Един кандидат има право да кандидатства само с един проект.  

В: Може ли един кандидат да кандидатства в различни категории?

О: Не, не може. Изберете категорията, която е най-подходяща за вашия проект и може да реализирате най-добре. Може да участвате като партньорска организация в проект на друг кандидат.  

В: Могат ли част от дейностите да се осъществяват в области извън Северозападна България и поречието на Дунав?

О: Няма ограничение проектите да излизат извън границите на областите на конкурса, но основната част от дейностите трябва да се реализира на територията на тези области.

В: Може ли да си направим предварителна среща/разговор, за да получа повече информация за конкурса?

О: Не, не предвиждаме такава възможност. Кандидатите ще могат да зададат предварително своите въпроси на посочения имейл адрес ([email protected]) в срок до 19 януари 2024 г., а на 23 януари 2024 г. от 11:00 часа екипът на Фондация „Америка за България“ ще организира информационен уебинар, на който ще отговори на всички постъпили въпроси. Линк към видеото ще бъде качен в секция „Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса“.

В: Има ли изискване за задължително съфинансиране към проекта?

О: Не, няма.

В: Може ли разходите да включват заплати за труд/покриване на административни разходи?

О: Да, може. Възнаграждения (по трудово и/или извънтрудово правоотношение) за хора, които ще работят пряко за реализация на проекта, са допустими като част от административните разходи, но следва да бъдат доказани с документи и заплатени всички дължими данъци и осигуровки.

В: Как се третира ДДС при бюджетирането на проекта? Включен ли е в общата сума на финансиране, която Фондация „Америка за България“ предоставя?

О: Възможният размер на финансирането за одобрен проект е посочен за всяка от трите категории (от 25 000 до 150 000 лева), като финансирането включва разходите с ДДС.

В: Дължи ли се данък върху получения грант? 

О: Полученото финансиране от конкурса е безвъзмездно грантово финансиране. В зависимост от формата на регистрация на организацията, тя може да е освободена от данък дарение или да следва да заплати такъв, но това е ангажимент на кандидатстващата организация да установи и заплати всички данъци, ако такива са дължими със средства, различни от грантовото финансиране.

В: Може ли да се правят промени по бюджета в хода на изпълнение на проекта?

О: Да, допуска се, но само след предварително писмено (по имейл) поискано одобрение от Фондация „Америка за България“.

В: Допустим разход ли са плащания към дружества, в които кандидатът има някакво участие?

О: Това са свързани лица и извършването на каквито и да било плащания към такива не е допустим разход.

В: Нужно ли е при кандидатстване да се предоставят копия на документите, удостоверяващи регистрацията и статута на кандидата?

О: Не, не е нужно. Те ще бъдат изискани и проверени за всеки от одобрените кандидати преди сключването на договора за грант.

В: Могат ли да участват организации с действащ проект към Фондация „Америка за България“?

О:  Не се допускат кандидати, които имат действащ проект към Фондация „Америка за България“. Допустимо е обаче те да участват като партньори на основния кандидат.

В: Какъв е времевият период, в който трябва да се реализират проектите?

О: Всички дейности и разходи трябва да бъдат извършени в рамките на посочения за съответната категория срок от подписването на договора за финансиране. Висока оценка ще бъде дадена на проекти, които имат ясен и реалистичен план за бъдещо развитие и надграждане в дългосрочен план.

В: Могат ли проектите да генерират приходи?

О: Да, могат. Целта на настоящата покана за набиране на проектни предложения е именно да подпомогне икономическата дейност на кандидатите.

В: Може ли финансирането, което предоставяте, да включва разходи за създаване на уебсайтове, маркетинг и реклама?

О: Да, може, ако са част от цялостна концепция за предоставяне на туристически продукт, услуга или преживяване в туризма, които привличат туристи и генерират приходи за кандидата и местната икономика. Създаването единствено на уебсайтове, онлайн платформи, рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали или концепции за онлайн маркетинг) не е допустимо.

В: Колко проекта ще бъдат финансирани?

О: Броят на одобрените проекти зависи от качеството на проектите и доколко те отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. 

В: Може ли чуждестранен туроператор или туристическа агенция да е партньор в проект, кандидатстващ за финансиране към Фондация „Америка за България“?

О: Да, такова партньорство е допустимо, но водещата организация, с която Фондация „Америка за България“ ще сключи договор за грант, трябва да е регистрирано в България юридическо лице. Българското юридическо лице ще поеме всички договорни задължения и отговорността за реализиране и отчитане на проекта.

В: Задължително ли е да бъдат осигурени работни места с проекта?

О: Не е задължително, но една от основните цели на конкурса е проектите да допринесат за развитието на местната икономика и общности.

В: На какъв език трябва да се попълни формулярът за кандидатстване?

О: На български език.

В: Допустим разход ли са различни инфраструктурни дейности и материали, вкл. изграждане и реконструкция на леки преместваеми обекти, ремонтни дейности, фотоволтаични системи, възобновяеми енергийни източници, разсад и озеленяване, спортни съоръжения и екипировка, и т.н.?

О: Такива разходи са допустими, стига да се обоснове нуждата от тях и да са пряко свързани с предлаганата туристическа услуга, продукт или преживяване. Например, не е допустим разход само и единствено реновирането на къща за гости или само закупуването на фотоволтаична инсталация, басейн или спортна екипировка – същината на конкурса е развиването на качествени и атрактивни туристически преживявания.

В: Може ли да се получи финансиране за употребявани уреди и съоръжения?

О: Да, може, стига те да са в изправност, да бъдат купени със съответните документи и да са пряко свързани с предлаганата туристическа услуга, продукт или преживяване.

В: Задължително ли е услугата/продуктът да бъде безплатен за клиентите/туристите? 

О: Не, напротив. Основната цел на конкурса е да стимулира предлагането на качествени туристически преживявания, за които да има търсене в дългосрочен план и клиенти, готови да заплащат за тези услуги на пазарни цени. Успешни проекти са тези, които генерират устойчиви приходи и се развиват.

В: Какво имате предвид под „регулярни“ събития?

О:  За нас не представляват интерес събития, които се случват еднократно и не са устойчиви. Когато събитията се случат редовно и са устойчиви, те се утвърждават във времето, набират публика, привличат посетители, влизат в местните събитийни календари и допринасят за интереса на туристите към регионите.

В: Данък дарение към местната власт по общини счита ли се за допустим разход за финансиране по програмата и трябва ли да се отчете?

О: Дължимите данъци (с изключение на ДДС и осигуровки) не са допустим разход и не могат да бъдат покрити със средства от гранта. Те следва да бъдат заплатени отделно от кандидатите и посочени във финансовия отчет на проекта.

В: Допуска ли се покриването на разходи за нощувка и/или пътнотранспортни разходи, вход за музеи и галерии и други за туристи със средства по проекта?

О:  Една от целите на конкурса е да се създадат устойчиви туристически продукти и преживявания, за които да има търсене и хора, готови да заплатят за тях. Затова такъв тип разход не е допустим за покриване със средства от гранта.

Новини

НА ЖИВО във ФЕЙСБУК | 23 януари 2024 г. от 11:00 ч. | РАЗЯСНИТЕЛЕН УЕБИНАР – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА КОНКУРСА „Развитие на туризма в Северозападна България и по поречието на река Дунав“ 
 
Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/824931189437368  

Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля, пишете ни на [email protected]