КЪЩА МУЗЕЙ „ИВАН ВАЗОВ“ – ГР. СОПОТ

Покана за участие в конкурс 

Визия и цел на конкурса

Фондация „Америка за България“, в партньорство с Община Сопот и Къща музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот, обявява конкурс за обновяване на Къща  музей „Иван Вазов” – гр. Сопот.  Визията на конкурса е да осигури достойно бъдеще на музея, като наред с необходимия спешен ремонт на сградата, отдаде заслужена почит към живота и творчеството на патриарха на българската литература, и предложи на посетители от различни възрасти незабравимо образователно преживяване, в съответствие с водещите световни музейни стандарти. Успешните проекти трябва да пресъздадат исторически достоверно атмосферата на възрожденската епоха и нейния неповторим колорит, да разкажат увлекателно за живота и делото на Иван Вазов и за историята на Вазовия род, като използват цялата палитра от съвременни артистични и технологични похвати и средства.  Целта на конкурса е да издигне ролята на Къща музей „Иван Вазов” като средище за образование на деца и възрастни, за опазване на българското литературно и историческо наследство и за популяризирането му в световен мащаб.

По поръчка на Община Сопот, архитектурно студио VAMOS е изготвило архитектурен проект (приложен по-долу), съгласуван и одобрен от всички необходими институции, включително НИНКН и Министерство на културата. При промени, за които нормативно се изисква одобрение, разрешение или съгласуване, същите следва да бъдат одобрени, разрешени или съгласувани по предвидения ред, като по възможност промените следва да са с минимално въздействие и да отчитат културната и историческа стойност на обекта.

Конкурсът е в две фази:

Фаза 1:  Изготвяне на идеен проект за постоянна експозиция с фокус върху посетителското преживяване чрез съвременно художествено-пространствено оформяне и представяне на съдържанието по съвременен начин. Това включва:

  • Концепция (дефиниране на експозиционните цели, принципи и подходи, събиране и систематизиране на научното съдържание, дефиниране на посланията на експозицията, разработка на разказа, уточняване на похватите за поднасяне на информацията, разработка на истории и факти, които да бъдат разказани, конкретизиране на похватите за поднасяне на информацията);
  • Идеен проект за пространствата и интериора, който да отразява как ще се материализира съдържанието в пространството (експозиционни елементи, обзавеждане, осветление);
  • Индикативен бюджет по окрупнени показатели за изпълнение на идейния проект (интериор и представяне на съдържанието) и на ремонтните дейности.
  • Линеен график за изпълнението на проекта.

Идейният проект трябва да е съобразен с посетители от целевите групи, както следва:

 • Първична: ученици на възраст 11-14 години (5-8 клас);
 • Вторична: ученици на възраст 7-10 години (1-4 клас);
 • Третична: семейства с деца и хора от различни възрасти.
 • Допълнителна: постоянно или краткосрочно пребиваващи чуждестранни граждани и чуждестранни туристи

Съдържанието на музея трябва да е представено на български и на английски език (с опция за добавяне на други чужди езици).

Фаза 2: Реализация на проекта. Победителят в конкурса поема ангажимент за реализация на идейния проект с допълнително финансиране от Фондация „Америка за България” на база на предложения във Фаза 1 индикативен бюджет, който следва да бъде финализиран под формата на детайлна количествено-стойностна сметка и одобрен от Фондацията. Тази фаза включва разработване на детайлен проект (технически или работен) за интерпретиране и поднасяне на съдържанието, подбор на изпълнители/подизпълители и фактическата дейност по ремонт и реализация на проекта.  

Награден фонд

 • 1-во място: 25 000 лева с ДДС;
 • 2-ро място: 15 000 лева с ДДС;
 • 3-то място: 10 000 лева с ДДС.

Независимо от класирането и наградите, проектът може да не бъде реализиран, или да бъде реализиран в променен вид, в зависимост от нормативните изисквания и възможностите за реализация. При постигане на съгласие с класирания на първо място е възможно и сключване на договор за възлагане и изработка за цялостна реализация на проекта, като победителят в конкурса е отговорен за изпълнението на всички нормативни изисквания, приложими към изпълнител и проектант, включително и необходимите разрешения, регистрации, лицензи, заплащане на данъци и др. В случай че не бъде постигнато съгласие относно реализацията на проекта е възможно, независимо от класирането, да бъде реализиран друг проект или да не бъде реализиран никакъв проект.

Кандидатствай за финансиране

Краен срок: 15 май 2024 г.

Поканата е отворена само към юридически лица, които трябва да сформират по свой избор и преценка необходимия екип от дизайнери, куратори, учени, технологични специалисти, комуникационни/маркетингови експерти, копирайтъри и други, и които трябва да отговарят на всички нормативни изисквания, приложими към изпълнител и проектант, включително и необходимите разрешения, регистрации, лицензи, заплащане на данъци и др. Всеки кандидат трябва да осигури за своя сметка възможност за комуникиране на български и английски език.

 • Писмена концепция. Моля опишете историите от живота и творчеството на Иван Вазов, Вазовия род и Сопот, които сте избрали да разкажете. Моля опишете как ще ги поднесете така, че да са исторически и научно издържани, но и поднесени по разбираем, интересен и увлекателен начин за посетители от целевите групи. Обяснете как ще се материализират историите в пространството, тоест какви експозиционни елементи предвиждате.   
 • Презентация на концепцията. План, разпределения, изгледи, 3D визуализации, обяснителна записка, друго по избор на кандидатите (напр. макети, мостри).
 • Индикативен бюджет. Приложете индикативен бюджет по окрупнени показатели за реализация на концепцията.
 • Линеен график за изпълнението на проекта. Какъв ще е срокът за изпълнение на проекта.
 • Представяне на екип. Представете всеки член от екипа, неговия опит и каква роля ще има в проекта. Всеки екип трябва да осигури за своя сметка възможност за комуникиране на български и английски език.
 • Портфолио. Примери с подобни проекти на кандидатите, референции.

Получените проектни предложения и информацията, съдържаща се в тях, както и лични данни, включени по ваша преценка, ще се разглеждат и оценяват от комисия за оценка на проектите, съставена от представители на Фондация „Америка за България“, Къща музей „Иван Вазов“, Община Сопот, Архитектурно ателие VAMOS и външни експерти. Ще обявим състава на комисията по време на уебинара за разясняване на най-често задаваните въпроси на 21 март 2024 г. Ще оценим проектите на базата на цялостната концепция за посетителско преживяване на целевите групи, иновативния подход за излагане на съдържанието и креативността на  идеите, свързани с експозицията.  Другите компоненти на оценката ще се отнасят до предложения екип от професионалисти, който ще изготви и осъществи проекта; реалистичност на индикативния бюджет и срока за изпълнение на Фаза 2. Предвиждаме двустепенна оценка. Кандидатите, преминаващи на втори етап, ще бъдат поканени за участие в индивидуална среща или онлайн видео интервю, за да може журито да зададе въпросите си.

Одобрените проекти (1-во, 2-ро и 3-то място) ще обявим на уебсайта на Фондация „Америка за България“.

При оценка на проектите е възможно да не бъде присъдена награда или да бъде присъдена повече от една награда за дадено място.

Кандидатите трябва да работят с визията, че след приключване на реализацията на концепцията, проектът трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Успешните проекти трябва да пресъздадат исторически достоверно атмосферата на възрожденската епоха и нейния неповторим колорит, да разкажат увлекателно за живота и делото на Иван Вазов и за историята на Вазовия род, като използват цялата палитра от съвременни артистични и технологични похвати и средства.
 • Обновеният музей да поднася съдържанието по съвременен начин, в съответствие със световните музейни тенденции;
 • Експозициите и съдържанието да поставят посетителя от посочените целеви групи в центъра на преживяването, като говорят на неговия език, разбираемо, интересно и достъпно;
 • Кандидатът и неговия екип да са компетентни и да имат опит в подобни проекти;
 • Предложеният индикативен бюджет да е реалистичен;
 • Времевият график за изпълнение на проекта да е реалистичен.

Обявяване на конкурса:

11/03/2024

Срок за изпращане на въпроси:

19/03/2024

Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси:

21/03/2024

Дни за оглед и среща с експертите от музея:

05/04/2024, 12/04/2024, 17/04/2024

от 14:00 до 17:00 часа

Краен срок за кандидатстване:

15/05/2024

Преглед на кандидатурите:

16/05 – 22/05/2024

Интервюта с избрани полуфиналисти:

27/05 – 31/05/2024

Обявяване на одобрен проект:

3/06/2024

Формуляр за кандидатстване

Задавайте своите въпроси до 19.03.2024 г. на [email protected], а на 21.03.2024 г. Фондация „Америка за България“ ще организира уебинар, на който ще се дадат повече разяснения за конкурса.

Най-често задавани въпроси и отговори

В: Могат ли да кандидатстват физически лица или лица със свободни професии?

О: Не. Може да кандидатстват само юридически лица от България и чужбина.

В: Каква част от музея е предмет на настоящия конкурс?

О: Предмет на настоящия конкурс е сградата на музея, построена през 1970 г., предвидената към нея пристройка за детски кът, сервизните помещения и офисите, дворното пространство, както и входното фоайе на родната къща на Иван Вазов. Проектът за преустройство и ремонт на сградата може да ви бъде пресдоставет при поискване.

В: Има ли експозиционен план, съгласуван с Министерство на културата, по проекта на Ателие VAMOS?

О: Няма такъв план.

В: Каква част от сегашната експозиция (включително стенописите) е недвижима културна ценност по Закона за културното наследство и трябва да бъде запазена?

О: Стенописите не са недвижима културна ценност.  Настоящата експозиция на музея е направена през 1970 г. и за нея е бил внесен и одобрен от Министерство на културата експозиционен план, но музеят не разполага с него.  Цялата настояща експозиция може дабъде променена.  Новият експозиционен план подлежи на одобрение от Минисерство на културата.

В: Един от стенописите е в лошо състояние, има влага на стената зад него, както и на покрива. Има ли предвидена реставрация?

О: Реставрация на стенописите може да бъде включена в индикативния бюджет за осъществяването на проекта, по преценка на кандидата.

В: Допустимо ли е стенописите напълно да бъдат изключени от новия експозиционен план?

О: Допустимо е.

В: Разполага ли музеят със списък на експонатите, движими културни ценности, с тяхната визия, размери, произход и датировка?

О: Музеят разполага с такъв списък. Можете да го намерите в страницата на конкурса.

В: Трябва ли да бъдат запазени фигурите, създадени през 1930 година, преставляващи възстановка по разказ на Иван Вазов и необходимо ли е да бъдат част от новата експозиция?

О: Фигурите трябва да бъдат запазени. Родната къща на Иван Вазов не е предмет на настоящия конкурс и не се очаква в нея да бъдат правени промени. Изключение прави входното помещение към експозицията с фигурите, където може да има ориентировачна информация за новата част на музея. Но тази намеса не е задължителна.

В: Трябва ли да се запази настоящия фокус на експозицията към живота и творчеството на Вазов и към фамилия Вазови, или ще се търси по- многопосочно представяне на периода?

О: Предложените проекти трябва да запазят настоящия фокус на музея към Вазов и фамилия Вазови.

В: Може ли да бъде включен екипът на музея в работата по създаването на експозицията?

О: Екипът на музея е на разположение на кандидатите и не само ще предоставят достъп до артефакти и до други материали от фонда на музея, но и при нужда активно ще съдействат на процеса на конструирането на музейната експозиция.

В: Има ли предвиден ремонт на сервизните и служебните  помещения?

О: В архитектурния проект е залегнал ремонт на сервизните и служебни помещения.

В: Ще предостави ли Ателие VAMOS количествено-стойностна сметка (КСС) за необходимите строително-ремонтни работи, или това е задача на кандидатите?

О: Да, Ателие VAMOS е направило КСС по окрупнени показатели. Това означава, че е посочена квадратурата за необходимите строителни работи, без да са прецизирани детайли по строителния процес.  КСС за специфичните строителни дейности трябва да бъде изготвено от строителната фирма.

В: Има ли готовност Ателие VAMOS да бъде подизпълнител по проекта по отношение на архитектурната част и да съгласува интериорните промени със съответните компетентни органи?

О: Ателие VAMOS има готовност да е подизпълнител по проекта.

В: Има ли условие Ателие VAMOS да упражнява надзор по проекта?

О: Да, Ателие VAMOS трябва да упражнява надзор по проекта.

В: Как се предвижда оганизирането във времето на ремонта на сградата и реализирането на експозицията?

О: Очакваме от кандидатите да представят линеен график за всички дейности по проекта, включително строителството, ремонта и реализирането на експозицията.

В: Какви са документите за участие в конкурса?

О: Кандидатите трябва да представят четири документа:

 • Концепция (дефиниране на експозиционните цели, принципи и подходи, събиране и систематизиране на научното съдържание, дефиниране на посланията на експозицията, разработка на разказа, уточняване на похватите за поднасяне на информацията, разработка на истории и факти, които да бъдат разказани, конкретизиране на похватите за поднасяне на информацията);
 • Идеен проект за пространствата и интериора, който да отразява как ще се материализира съдържанието в пространството (експозиционни елементи, обзавеждане, осветление);
 • Индикативен бюджет по окрупнени показатели за изпълнение на идейния проект (интериор и представяне на съдържанието) и на ремонтните дейности.
 • Линеен график за изпълнението на проекта.

В: На какъв език трябва да са документите за участие в конкурса?

О: На български език.

В: Предоставя ли Фондацията обратна връзка по проектните предложения?

О: Фондацията няма да предоставя обратна връзка по индивидуални кандидатури след подаването им.

За къща Музей „Иван Вазов“ гр. Сопот

Патриархът на българската литература Иван Вазов е роден на 9 юли 1850 г. в град Сопот, в къщата на своя род, построена през XVIII в. от неговия прадядо. Тя е опожарена през юли 1877 г. по време на Руско-турската освободителна война.

В деня на Вазовия юбилей – 24 октомври 1920 г. е създаден инициативен комитет за възстановяване на къщата и започва събиране на средства. Проектът е изработен от архитекта на Археологическия музей в София Александър Рашенов, въз основа на указания на генерал Георги Вазов и Вазовата сестра Въла Фетваджиева. Вътрешната уредба на дома е направена под ръководството на директора на Етнографския музей в София Ст. Л. Костов.  Освен по сведения на Вазовите братя и сестра му Въла, като източник за възстановка на интериора е ползвано Вазовото творчество, особено романът му „Под игото”. На 6 юни 1935 г.  къщата е тържествено открита.  През 1964 г. е обявена за паметник на културата oт национално значение.

По случай 120-годишнината от рождението на народния поет, на 8 юли 1970 г.  е построена другата сграда в комплекса, където е открита експозиция за жизнения му и творчески път

През 2022 г. Къща музей „Иван Вазов“ е посетена от 33,546 души, от които близо половината – 16,600 са ученици.

Музеят е общински, финансирането е от Министерство на културата и бюджета на Община Сопот. Щатният състав на Къща музей „Иван Вазов“ включва 11 човека, от които 4 специалисти – историци и литературоведи.  Към Къща музей „Иван Вазов“  има още три културно-исторически обекта – Радино училище, Етнографски център и Дядо Стояновата воденица. Директор на музея е д-р Борислава Петрова, която е историк-етнолог и магистър по музеология и има десет години опит в  музейната работа.

Архитектурен проект за ремонт и обновяване

Списък с изложените артефакти

Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля, пишете ни на [email protected]